Fortsatt god ekonomiadministrativ regelefterlevnad

2022-04-21 | Nyhet

Myndigheterna fortsätter att följa det ekonomiadministrativa regelverket väl. Men inom vissa områden finns det fortfarande mer omfattande avvikelser från reglerna. Det gäller hanteringen av statliga fodringar, e-beställningar och hyresavtal. Det visar Ekonomistyrningsverkets (ESV:s) EA-uppföljning för 2021.

Precis som för de senaste åren visar ESV:s EA-uppföljning för 2021 att myndigheterna generellt gör få avvikelser från de ekonomiadministrativa reglerna. Majoriteten av reglerna som följts upp har bara fem eller färre myndigheter avvikit från. Vissa områden har dock fortfarande mer omfattande avvikelser från reglerna. Det är samma områden som identifierades i uppföljningen för 2020.

Okunskap om statliga fodringar och få e-beställningar

Ett område med större avvikelser är statliga fodringar, där myndigheternas svar på ESV:s enkät visar att det saknas kunskap om hur fordringarna ska drivas in och bevakas. Ett annat område är användningen av e-beställningar som fortsatt ligger på mycket låga nivåer, trots att myndigheter med fler än 50 anställda ska göra sina beställningar elektroniskt.

Hyresavtal lämnas inte i tid

Liksom tidigare år finns det också brister när det gäller att lämna hyresavtal till ESV i tid. Avtalen används bland annat i ESV:s årliga prisomräkning av myndigheternas lokalkostnader. Om avtalen kommer in för sent kan ESV:s omräkningstal bli felaktiga, vilket påverkar omräkningen av anslag.

Förbättringspotential inom flera områden

ESV bedömer även att det finns förbättringspotential för ett antal myndigheter inom följande områden:

  • inlämnandet av årsredovisningen
  • redovisning av ansvarsförbindelser i årsredovisningarna
  • hantering av motpartsredovisning
  • hantering av rättelser i bokföringen
  • hantering av avstämningar av betalningar
  • arkivering av räkenskapshandlingar.

Uppföljningen kompletteras med enskilda myndighetsrapporter

För 2021 har uppföljningen kompletterats med att ESV skickar ut myndighetsrapporter till respektive myndighet och till Regeringskansliet. Rapporterna visar de avvikelser som har framkommit för den enskilda myndigheten i årets uppföljning.

Dela

Kontakt