Fortifikationsverkets investeringsverksamhet bör utvecklas

2022-06-15 | Nyhet

Ekonomistyrningsverket (ESV) har avrapporterat regeringsuppdraget att analysera Fortifikationsverkets investeringsverksamhet och den interna styrningen och kontrollen i densamma. I rapporten lämnar ESV ett antal förslag om hur Fortifikationsverket kan utveckla investeringsverksamheten.

ESV bedömer att Fortifikationsverket i stort har genomarbetade rutiner för hur investeringsverksamheten ska bedrivas. ESV anser dock att det finns ett antal åtgärder som Fortifikationsverket kan vidta för att myndighetens underlag om investeringsverksamheten ska bli bättre anpassade till de behov regeringen har för styrning och uppföljning.

ESV föreslår bland annat att Fortifikationsverket

  • inför ytterligare kontrollåtgärder för att säkerställa att myndigheten inte överskrider de investeringsramar som regeringen har beslutat
  • behöver vara tydligare med myndighetens ställningstagande om när ett förvärv är affärsmässigt eller inte, samt motivera på vilka grunder myndigheten har kommit fram till sin slutsats
  • redovisar en investeringsplan som återspeglar myndighetens bedömning av de årliga investeringsvolymerna, snarare än planeringsläget i aktuella investeringsprojekt.

Dela

Kontakt