Förändringar i S-koder för 2023

2022-11-22 | Nyhet

Ekonomistyrningsverket (ESV) har beslutat om nya och ändrade S-koder för 2023. Dels införs nya S-koder för lån och övriga krediter i Riksgäldskontoret. Dels har ESV ändrat vissa benämningar och beskrivande texter i ett antal andra S-koder. Förändringarna träder i kraft den 1 januari 2023.

Myndigheterna ska använda de nya och ändrade S-koderna för att rapportera utfall för räkenskapsåret 2023, tidigast från och med utfallet för januari 2023 (period 01a) i Hermes. De nya S-koderna ska alltså inte användas för att rapportera utfallet för 2022.

Nya S-koder för lån i Riksgäldskontoret

Regeringen har från och med 2021 ändrat benämningen på lån i Riksgäldskontoret och även delat upp övriga kreditramar i regleringsbreven. Därför har ESV nu anpassat S-koderna så att även utfallsrapporteringen följer denna indelning.

Nya S-koder införs för

  • Lån i Riksgäldskontoret för verksamhetsinvesteringar (S2510, S2513, S2514)
  • Lån i Riksgäldskontoret för samhällsinvesteringar (S2515, S2516, S2517)
  • Övriga krediter i Riksgäldskontoret (S2551).

Som en följd av att nya S-koder införs upphävs nuvarande S-koder för lån respektive övriga krediter i Riksgäldskontoret: S2511, S2512, S2550.

Ändrade benämningar och beskrivande texter

För att förtydliga gällande regler har ESV även ändrat benämningar och beskrivande texter för ett antal S-koder. Det innebär dock ingen förändring i sak.

Dessa ändringar gäller för följande S-koder:

  • Utomstatliga lokalhyror (S5011, S5019)
  • Inomstatliga lokalhyror (S5021, S5029)
  • Korttidsinvesteringar (S5351, S5352)
  • Intäkter av bidrag från privata företag (S3621)
  • Övriga tillgodohavanden i Riksgäldskontoret (S1920)
  • Behållning på valutakonto i Riksgäldskontoret (S1925)

Se över myndighetens redovisningsrutiner för 2023

Det är bra om myndigheterna ser över sina redovisningsrutiner för att säkerställa att man kan rapportera utfallet för 2023 på de nya S-koderna. Ta exempelvis bort kopplingarna mellan myndighetens konton och de S-koder som upphävs (S2511, S2512, S2550) i konverteringstabellen för 2023.

Vissa myndigheter behöver ändra redovisningsprincip

Myndigheter som för 2022 redovisar lån till samhällsinvesteringar under balansposten S2550 Övriga krediter i Riksgäldskontoret behöver redovisa dessa lån under balansposten Lån i Riksgäldskontoret från och med årsredovisningen för 2023.

Förändringen innebär ett byte av redovisningsprincip som ska hanteras enligt ESV:s föreskrifter till 2 kap. 7 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

Dela

Kontakt