ESV stödjer förslag som stärker arbetet med att bekämpa bidragsbrott

2022-10-10 | Nyhet

Ekonomistyrningsverket (ESV) har svarat på Socialdepartementets remiss Stärkt arbete med att bekämpa bidragsbrott (SOU 2022:37). ESV tillstryker stora delar av utredningens förslag, men lämnar även avvikande åsikter.

ESV stödjer utredningens förslag om att införa ett system med administrativa sanktionsavgifter på välfärdssystemens område. ESV understryker dock att det är viktigt att införda sanktionsavgifter hanteras på ett rättssäkert sätt.

ESV stödjer förslaget att information som ges till sökande i samband med ansökan dokumenteras och kan användas i en brottsanmälan. ESV avstyrker dock förslaget att ESV bör tillhandahålla mötesformer för erfarenhetsutbyte om sådan hantering. ESV menar att det redan finns etablerade former för sådant utbyte.

Avstyrker vissa förslag om styrning, uppföljning och finansiering

ESV stödjer i stort utredningens förslag om att regeringen bör samordna styrningen och uppföljningen av sanktionsavgifter och misstänkta bidragsbrott inom ramen för uppföljningen av det övergripande målet om korrekta utbetalningar. Men noterar att det kommer att medföra att den uppföljning och återrapportering som ESV lämnar ska beakta ytterligare perspektiv än de som tidigare har reglerats.

Vidare avstyrker ESV förslaget om att ESV:s lägesbeskrivningar och åtgärdsförslag för korrekta utbetalningar bör omfatta hanteringen av sanktionsavgifter och bidragsbrott. ESV menar att det bör finnas ett handlingsutrymme att avgöra vilken information som är relevant att ta med vid det aktuella avrapporteringstillfället.

ESV avstyrker även förslaget att finansiera införandet av sanktionsavgifter genom en varaktig omfördelning av medel från de statliga myndigheternas förvaltningsanslag. När myndigheter får en ny uppgift, som i det här fallet, menar ESV att det är lämpligare att regeringen tar ställning till vilka specifika verksamheter som ska beröras och om det finns behov av att minska anslagen till annan verksamhet för att skapa utrymme för den föreslagna reformen.

Dela

Kontakt