Digitala versionen av myndigheternas årsredovisning bör regleras ytterligare

2022-09-30 | Nyhet

Ekonomistyrningsverket (ESV) anser att det finns skäl för ett obligatoriskt avsnitt om intern styrning och kontroll i internrevisionsmyndigheternas årsredovisningar. ESV föreslår också att den digitala standarden regleras för den pdf-version av årsredovisningen som alla myndigheter skickar in till bland andra regeringen. Det framgår av en rapport som ESV lämnat till regeringen.

ESV har på uppdrag av regeringen utrett förutsättningarna att införa en enhetlig struktur för resultatredovisningarna i myndigheternas årsredovisningar. I uppdraget ingick även att utreda om det ska vara ett obligatoriskt krav att inkludera ett avsnitt om intern styrning och kontroll i årsredovisningen för de myndigheter som omfattas av internrevisionsförordningen (2006:1228).

ESV:s förslag bygger på intervjuer med intressentgrupper och analyser av både visuella och digitala strukturer i myndigheternas årsredovisningar.

Det kan finnas skäl för ett obligatoriskt avsnitt

ESV menar att det kan finnas skäl för ett obligatoriskt avsnitt om intern styrning och kontroll för internrevisionsmyndigheterna. ESV ser dock ingen poäng med någon ytterligare reglering av den visuella strukturen. För att kunna sammanställa information från flera myndigheters resultatredovisningar kan det vara mer användbart att utgå från den digitala strukturen i årsredovisningarnas pdf-filer, om de är av tillräckligt god digital kvalitet.

Standarden i pdf-versionen bör förbättras

Pdf-versionerna av årsredovisningarna har emellertid varierande digital kvalitet i dag. Endast hälften av myndigheterna som ESV har undersökt har tillräckligt god digital kvalitet i den pdf-version av årsredovisningen som de skickar in till bland andra regeringen, Riksrevisionen och ESV.

Därför föreslår ESV att den digitala standarden för den pdf-fil som myndigheterna skickar till regeringen med flera regleras enligt kraven i webbtillgänglighetsdirektivet. I dag är det bara den digitala standarden för de pdf-filer som myndigheterna publicerar på sina webbplatser som behöver följa direktivet.

Rapporten kan vara en referens i fortsatta diskussioner om struktur

I rapporten ingår även allmängiltiga resonemang om hur struktur kan förstås och på vilka sätt den kan regleras. I den bemärkelsen kan rapporten tjäna som en utgångspunkt för fortsatta diskussioner om struktur i årsredovisningen och även i andra sammanhang.

Dela

Kontakt