Den statliga sektorns nettoförmögenhet ökade kraftigt 2021

2022-06-16 | Nyhet

Den statliga sektorns nettoförmögenhet för 2021 blev 2 276 miljarder kronor, efter att inomstatliga mellanhavanden eliminerats. Det är en ökning med 459 miljarder kronor jämfört med 2020. Det visar Ekonomistyrningsverkets (ESV:s) sammanställning av den statliga sektorns samlade tillgångar, skulder och kapital.

De statliga myndigheternas, inklusive affärsverkens, nettoförmögenhet (de konsoliderade myndigheternas motsvarighet till eget kapital) var 117 miljarder kronor vid utgången av 2021. Det är en förbättring med 144 miljarder kronor jämfört med utgången av 2020, då nettoförmögenheten var -27 miljarder kronor. Det förklaras främst av årets överskott på 90 miljarder kronor i statens resultaträkning. Överskottet blev 189 miljarder kronor högre än 2020, då resultaträkningen visade ett underskott på 99 miljarder kronor. Förändringen förklaras främst av ökade skatteintäkter samt ett starkt resultat från andelar i hel- och delägda företag.

AP-fondernas egna kapital ökade med 308 miljarder kronor under 2021 till följd av den positiva utvecklingen av samtliga tillgångar. De statliga bolagens egna kapital ökade med 133 miljarder kronor och Riksbankens eget kapital ökade med 8 miljarder kronor under 2021.

Dela

Kontakt