Välfärdsmyndigheterna följer upp rättslig kvalitet

2021-10-07 | Nyhet

Välfärdsmyndigheterna arbetar på olika sätt med att följa upp den rättsliga kvaliteten i sina beslut. Myndigheternas metoder identifierar också brister i besluten vilket visar att uppföljningarna behövs. Genom samverkan kan arbetet utvecklas. Det visar en kartläggning som Ekonomistyrningsverket (ESV) har genomfört.

Det finns i dag ingen samlad information om hur myndigheterna följer upp rättslig kvalitet i verksamheten. Rättsliga kvalitetsuppföljningar kan dock bidra till att myndigheterna fattar beslut med förutsägbarhet för den enskilde och i linje med regelverket. Mot denna bakgrund har ESV kartlagt hur några av de så kallade välfärdsmyndigheterna följer upp och bedömer rättslig kvalitet i sina beslut.

Myndigheternas metoder och resurser kan och bör variera

Kartläggningen visar att myndigheternas rättsliga kvalitetsuppföljningar huvudsakligen genomförs genom aktgranskningar, men att metoderna varierar. ESV anser också att arbetet bör se olika ut. Regelverken ställer krav på att myndigheterna ska bedriva denna typ av arbete, men det finns ingen styrning av hur uppföljningarna ska genomföras. Därför kan och bör myndigheterna arbeta verksamhetsanpassat.

Kartläggningen ger ingen tydlig bild av hur mycket resurser myndigheterna lägger på den här typen av uppföljningar. Bedömningen av vad som är rimliga resurser påverkas bland annat av komplexiteten i regelverket som styr den aktuella förmånen som beslutet rör. ESV anser att varje myndighet behöver väga nyttan av uppföljningen mot kostnaderna för densamma.

Rättsliga kvalitetsuppföljningar behövs men kan utvecklas

ESV konstaterar att de rättsliga uppföljningarna har lett till att myndigheterna har identifierat brister i sin handläggning och i sina beslut. Det talar för att man bör fortsätta följa upp sina beslut och utveckla arbetet. ESV anser också att myndigheterna behöver synliggöra arbetet, för att främja det interna lärandet, öka den externa transparensen och bidra till att upprätthålla förtroendet för systemet.

Myndigheterna samverkar i viss mån om rättsliga kvalitetsuppföljningar. Men ESV konstaterar att det inte finns någon systematik i denna samverkan. För att stimulera till ökat erfarenhetsutbyte och spridande av goda exempel bedömer ESV att de berörda myndigheterna bör utveckla sin samverkan i dessa frågor. Olika uppföljningsmetoder eller hinder och möjligheter med digitala ärende- och beslutssystem är exempel på möjliga områden för erfarenhetsutbyte.

Dela

Kontakt