Utrymme för verksamhetsanpassning av myndigheternas interna styrning och kontroll

2021-10-21 | Nyhet

Det finns utmaningar med att tillämpa regelverket för myndigheternas interna styrning och kontroll. Myndighetsledningen har dock relativt stora möjligheter att utforma såväl processen och dess omfattning utifrån verksamhetens förutsättningar.

Myndigheternas interna styrning och kontroll regleras i flera förordningar med olika detaljeringsgrad. Sedan 2007 framgår myndighetsledningens ansvar för den interna styrningen och kontrollen i myndighetsförordningen (2007:515). Myndigheterna anser överlag att regleringen är rimlig, funktionell och att den fungerar som ett stöd i arbetet. Samtidigt finns det utmaningar, inte minst med att tillämpa regelverket på ett sätt som passar verksamhetens förutsättningar och är till nytta för myndigheten. Det framgår av ESV:s rapport Ekonomisk styrning i staten.

Processen kan anpassas till myndighetens förutsättningar

Det är myndighetsledningen som ansvarar för att det vid myndigheten finns en process för intern styrning och kontroll som fungerar på ett betryggande sätt. Vad som är en betryggande intern styrning och kontroll i myndighetsförordningens mening är dock inte fastslaget. Enligt förarbetena till förordningen gick det inte att närmare reglera detta eftersom myndigheternas verksamheter varierar så mycket.

Myndighetsledningen kan dock hitta stöd för att utforma en effektiv intern styrning och kontroll. I förarbetena anges att det omfattar en bedömning av riskerna i verksamheten, åtgärder utformade för att hantera riskerna samt uppföljning och utvärdering av den interna styrningen och kontrollen i syfte att utveckla och förbättra den. Det finns med andra ord relativt stor frihet att utforma processen för intern styrning och kontroll utifrån den enskilda myndighetens förutsättningar.

Denna frihet gäller både för myndigheter utan krav på internrevision och för internrevisionsmyndigheterna. För den senare gruppen anger förordningen om intern styrning och kontroll förvisso ett antal moment som ska ingå. Men hur de ska utformas i detalj är däremot inte längre reglerat.

Hitta rätt omfattning på den interna styrningen och kontrollen

Myndigheterna beskriver flera utmaningar i tillämpningen av regelverket för intern styrning och kontroll. Det handlar både om hur myndighetsförordningens kortfattade reglering ska uttolkas och hur den interna styrningen och kontrollen ska utformas så att det inte blir administrativt betungande.

Ett sätt att hålla nere administrationen är att integrera den interna styrningen och kontrollen med den övriga ledningen och verksamhetsstyrningen av myndigheten, för att undvika att det blir en separat process. Det kan myndigheten exempelvis göra genom att genomföra riskanalysen tillsammans med verksamhetsplaneringen och se riskhanteringen som ett stöd för att löpande utveckla verksamheten.

Myndigheter utan krav på internrevision är ofta små eller medelstora. En utmaning för dessa myndigheter är att besluta om hur omfattande den interna styrningen och kontrollen ska vara för att vara betryggande. En tolkning i linje med förarbetena är att formkraven här är lägre vad gäller den interna styrningen och kontrollen. Men att hitta en tillämpning av regelverket som passar myndighetens förutsättningar är en avvägning som ingår i varje myndighetslednings ansvar för den interna styrningen och kontrollen.

Dela

Kontakt