Svårt hitta myndighetsgemensamma problem i budgetunderlagen

2021-09-22 | Nyhet

Myndigheterna lyfter ofta problem med resurser, förändrad verksamhet, regler och it i sina budgetunderlag. Underlagen utformas dock väldigt olika, vilket begränsar möjligheterna att hitta gemensamma problemområden där myndigheter kan samverka om lösningar. Det visar Ekonomistyrningsverkets (ESV:s) analys av ett urval av myndigheternas budgetunderlag från 2021.

Myndigheternas budgetunderlag är ett framåtblickande dokument och kan användas för att tidigt identifiera problem som delar av statsförvaltningen står inför. Mot denna bakgrund har ESV gjort en studie av ett urval av myndigheternas budgetunderlag från 2021 för att få en överblick över aktuella problem.

Budgetunderlagens utformning varierar stort

Förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag detaljstyr inte hur myndigheterna ska beskriva sin verksamhet i budgetunderlaget. ESV:s analys visar också att myndigheternas verksamhetsbeskrivningar skiljer sig åt i både form och innehåll. Analyserna av den egna verksamheten varierar också mycket.

ESV noterar även att myndigheterna oftast presenterar ökad finansiering som den enda lösningen på ett problem. Enligt regelverket ska dock myndigheterna beskriva alternativa lösningar i budgetunderlaget.

Svårt att hitta lösningar att samverka om

ESV har identifierat cirka 150 olika problem som lyfts i urvalet av budgetunderlag, framför allt kopplade till resurser, förändrade verksamheter, regelverk och it. Den pågående pandemin verkar dock ha lämnat relativt få avtryck i budgetunderlagen, då coronarelaterade problem sällan nämns specifikt.

Trots att ett fåtal problemområden dominerar kan inte ESV se särskilt många områden där en enda insats skulle lösa problemen för flera myndigheter. En förklaring till det kan vara att myndigheterna beskriver verksamheten och analyserar orsakerna till problemet på alltför olika sätt. Det blir därför svårt att hitta problemområden där myndigheterna kan samverka om lösningar.

Dela

Kontakt