Statens utgifter för vaccinering mot covid-19 uppgår till 0,9 miljarder hittills i år

2021-05-28 | Pressmeddelande

Saldot i statens budget för april blev ett underskott på 16,9 miljarder kronor. Det är 22,0 miljarder kronor lägre än i april 2020, då saldot visade ett underskott på 38,8 miljarder kronor. Både statens inkomster och utgifter blev högre i april. I utgifterna ingår bland annat bidrag för vaccineringen mot covid-19. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

Diagram som visar saldot för statens budget januari till december för 2019 och 2020 samt januari till april för 2021.De totala inkomsterna i statens budget blev 74,9 miljarder kronor i april, vilket är 25,6 miljarder kronor (51,9 procent) högre än i april 2020. Bland annat ökade skatt på inkomst med 6,8 miljarder kronor. Inkomsterna från socialavgifter och löneskatter blev 6,9 miljarder kronor högre i april jämfört med samma månad föregående år. Det beror till stor del på den tillfälliga nedsättningen av arbetsgivaravgifter som minskade inkomsterna under perioden april–juli 2020. De högre inkomsterna beror även på förändringar av saldon på fysiska och juridiska personers skattekonton. Saldona förändras dock från månad till månad och det är inte ovanligt med stora skillnader mot föregående år för enskilda månader.

De totala utgifterna i statens budget uppgick till 91,7 miljarder kronor i april, vilket är 3,6 miljarder kronor högre än samma månad 2020. Det förklaras delvis av att staten har betalat ut 2,7 miljarder kronor mer i bidrag inom hälso- och sjukvård i april i år, bland annat för provtagning, smittspårning och vaccinering mot covid-19. Hittills i år uppgår utgifterna för vaccineringen till 0,9 miljarder kronor.

För januari–april blev saldot i statens budget ett överskott på 47,4 miljarder kronor. Det är en skillnad på 72,4 miljarder kronor jämfört med motsvarande period 2020, då saldot visade ett underskott på 25,1 miljarder kronor. Inkomsterna uppgår till 409,4 miljarder kronor hittills i år, vilket är 45,4 miljarder kronor (12,5 procent) högre än motsvarande period föregående år. Utgifterna blev 27,0 miljarder kronor (7,0 procent) lägre än motsvarande period föregående år och uppgår till 362,0 miljarder kronor.

Riksdagen har hittills i år beslutat om sju ändringsbudgetar som innebär att ytterligare 105,2 miljarder kronor har anvisats statens budget jämfört med den ursprungliga budgeten för 2021. ESV fortsätter att analysera utfallet för statens budget och effekterna av ändringsbudgetarna, framför allt med anledning av coronapandemin.

Nästa månadsutfall för statens budget publiceras klockan 09.00 den 23 juni 2021.

I ESV:s sammanställning av utfallet för statens budget hittar du information om statens inkomster och utgifter samt saldot för statens budget varje månad. Du kan till exempel ta reda på hur stor andel av statens utgifter som polisen står för.

Dela

Kontakt