Statens transfereringar till hushåll, företag och kommuner ökade under 2020

2021-03-19 | Pressmeddelande

Statens resultaträkning för 2020 visar ett underskott på 110 miljarder kronor, vilket är 223 miljarder kronor lägre än 2019. Det beror framför allt på effekterna av riksdagens och regeringens åtgärder under coronapandemin. Skatteintäkterna minskade under året samtidigt som transfereringarna ökade kraftigt, vilket även bidrog till att minska statens nettoförmögenhet.

Statens totala intäkter för 2020 blev 1 468 miljarder kronor. Det är 51 miljarder kronor lägre än 2019, vilket förklaras av att skatteintäkterna minskade med 61 miljarder kronor. De tillfälligt sänkta arbetsgivar- och egenföretagaravgifterna minskade skatteintäkterna med 26 miljarder kronor. Samtidigt minskade intäkterna av skatt på företagsvinster i företagssektorn med 21 miljarder kronor.

Utöver intäkterna minskade även resultatet från statens andelar i hel- och delägda företag med 15 miljarder kronor under 2020.

Kraftigt ökade transfereringar till hushåll, företag och kommuner

Statens totala kostnader blev 1 605 miljarder kronor för 2020, vilket är en ökning med 157 miljarder kronor jämfört med 2019. Det beror på att statens transfereringar ökade med 167 miljarder kronor. Ökningen består framför allt av statens kostnader med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19.

  • Transfereringarna till hushåll ökade med 39 miljarder kronor. Mest ökade kostnaderna för arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd (13 miljarder kronor) samt för ålderspensionerna (12 miljarder kronor).
  • Transfereringarna till företag ökade med 51 miljarder kronor. Mest ökade kostnaderna för stöd vid korttidsarbete (34 miljarder kronor) samt ersättning vid höga sjuklönekostnader och omställningsstöd (14 miljarder kronor).
  • Transfereringarna till kommuner ökade med 65 miljarder kronor. Nya statsbidrag till kommuner till följd av covid-19 uppgick till 40 miljarder kronor, medan bidrag till folkhälsa och sjukvård till regioner ökade med 16 miljarder kronor.
  • Transfereringar till utlandet ökade med 12 miljarder kronor, vilket främst beror på att avgiften till EU ökade med 9 miljarder kronor.

Nettokostnaden för statsskulden minskade med 9 miljarder kronor, trots att statsskulden ökade under 2020. Det beror på att kronan stärktes mot andra valutor, ränteläget var lågt och statsskulden främst ökade i instrument med korta löptider.

Statens nettoförmögenhet minskade med 111 miljarder kronor

Statens nettoförmögenhet var negativ och uppgick till -36 miljarder kronor vid utgången av 2020. Det är en minskning med 111 miljarder kronor jämfört med 2019, då nettoförmögenheten var 75 miljarder kronor. Nettoförmögenheten påverkades främst av årets underskott på 110 miljarder kronor.

Statsskulden ökade med 164 miljarder kronor under året och var 1 218 miljarder kronor vid utgången av 2020. Ökningen beror framför allt på att statens lån i svenska kronor ökade med 171 miljarder kronor.

Dela

Kontakt