Staten fortsätter öka investeringarna i forskning och utveckling

2021-06-15 | Nyhet

Staten investerade 39,3 miljarder kronor i forskning och utveckling under 2020. Det är en ökning med 0,9 miljarder kronor jämfört med 2019. Det visar ESV:s redovisning av regeringsuppdraget att ta fram underlag för de investeringar för forskning och utveckling som staten ansvarar för.

Den absolut största delen, 36,4 miljarder kronor, av statens investeringar i forskning och utveckling hanterades av universitet och högskolor. Där ökade den anslagsfinansierade forskningen under 2020, medan den avgifts- och bidragsfinansierade forskningen minskade. Totalt sett var det framför allt forskningen på övriga myndigheter som ökade jämfört med 2019.

ESV:s underlag för 2020 beskriver de investeringar för forskning och utveckling som staten producerar enligt nationalräkenskapernas definition (som immateriell investering). ESV redovisar belopp och finansiering både i form av anslag och i form av externa medel. Utöver inomstatliga bidragsintäkter ingår även bidrag från bland annat EU, företag och icke vinstdrivande organisationer i det totala utfallet för statens forskning och utveckling för 2020.

Dela

Kontakt