Regeringen bör justera myndighetsurval och krav för den statliga internrevisionen

2021-02-01 | Nyhet

Regeringen bör justera urvalet för vilka myndigheter som ska omfattas av internrevisionsförordningen. Kravet på att internrevisionen ska ledas av en chef som är anställd i myndigheten bör också ändras. Vidare bör Sveriges myndigheter som handlägger EU-medel organiseras med en internrevision som följer fonden eller fonder med liknande reglering. Det föreslår Ekonomistyrningsverket (ESV) i en rapport till regeringen.

ESV bedömer att det inte är ett fullt ändamålsenligt urval av myndigheter som omfattas av internrevisionsförordningen (2006:1228). ESV föreslår därför två övergripande kriterier för vilka myndigheter som ska ha internrevision: myndigheter som leds av en styrelse och myndigheter som har en omsättning över 10 miljarder kronor. Det framgår av ESV:s rapport för regeringsuppdraget att utreda behovet av internrevision.

Anställningskravet bör justeras

ESV bedömer att kravet på att internrevisionen ska ledas av en chef anställd i myndigheten inte är ett ändamålsenligt krav för alla internrevisionsmyndigheter. ESV föreslår i stället att kravet ska formuleras som att internrevisionen ska ledas av en chef som är anställd i en myndighet som ska följa internrevisionsförordningen. Därmed kan myndigheter samordna internrevisionen med varandra om de bedömer att det finns ett sådant behov.

Granskning av EU-medel bör organiseras för fonden

ESV konstaterar att kraven på internrevision i EU:s regelverk för myndigheter som förvaltar EU-medel innebär att endast Statens jordbruksverk behöver omfattas av internrevisionsförordningen. För övriga fonder med delat ansvar mellan EU och Sverige finns ingen bestämmelse om att internrevision ska upprättas inom myndigheterna.

ESV anser att granskning av EU-medel i Sverige bör organiseras med en internrevision som följer verksamheten för fonderna och dess regelverk. Därför föreslår ESV att Tillväxtverket bör bedriva internrevision av EU-medel inom de myndigheter som deltar i förvaltningen av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Tillväxtverket uppdrag bör även omfatta att bedriva internrevision av Europeiska socialfonden.

Dela

Kontakt