Regeringen bör förtydliga styrningen av Svenska kraftnäts investeringar

2021-10-04 | Nyhet

Regeringen bör förtydliga sin styrning av de investeringar som Svenska kraftnät behöver göra för att nå upp till de energipolitiska målen. Regeringen bör bland annat besluta om en långsiktig investeringsplan och tydliggöra det ekonomiska målet för att styra mot intern och samhällsekonomisk effektivitet. Det föreslår Ekonomistyrningsverket (ESV) i en rapport.

ESV har på uppdrag av regeringen analyserat Affärsverket svenska kraftnäts (Svenska kraftnät) ekonomiska mål och lämnat en rekommendation för hur regeringens styrning ska bidra till både samhällsekonomisk och intern effektivitet.

Omfattande investeringar är en stor utmaning

För att nå upp till de övergripande energipolitiska målen krävs stora investeringar som Svenska kraftnät ansvarar för. Men investeringarnas omfattning och tillhörande tillståndsprocesser är en stor utmaning för att kunna öka investeringstakten. Svenska kraftnäts ekonomiska mål saknar dessutom styreffekt och bidrar inte nämnvärt till att uppnå intern och samhällsekonomisk effektivitet.

ESV anser att utformningen av regeringens styrning av Svenska kraftnäts investeringar är central för att ge verket bättre förutsättningar att skyndsamt slutföra sina investeringsprojekt. Därför lämnar ESV i första hand förslag på hur regeringen kan tydliggöra styrningen av dessa investeringar.

Tydligare styrning och uppföljning ökar regeringens inflytande

ESV föreslår att regeringens styrning av investeringar inom kraftsystemet närmar sig styrmodellen för andra investeringstunga områden. Det skulle ge regeringen en större inblick i dessa samhällskritiska investeringar och ett ökat inflytande över vilka investeringar som Svenska kraftnät behöver prioritera.

Därför föreslår ESV att Svenska kraftnät får i instruktionsenlig uppgift att ta fram en långsiktig investeringsplan, med tillhörande återrapporteringskrav, som regeringen beslutar om. ESV anser också att regeringen bör se över Svenska kraftnäts förslag för att bland annat effektivisera tillståndsprocesserna.

ESV lämnar också förslag på hur Svenska kraftnäts ekonomiska mål kan tydliggöras för att styra mot intern och samhällsekonomisk effektivitet, men bedömer att även ett justerat mål har en begränsad påverkan på investeringstakten.

ESV har också lyft för- och nackdelar med att Svenska kraftnät bedrivs som ett affärsverk, men lämnar inga förslag kopplat till detta.

Dela

Kontakt