Överskott i statens budget för det första halvåret 2021

2021-07-29 | Pressmeddelande

Saldot i statens budget för juni blev ett underskott på 34,0 miljarder kronor. För årets första halvår visar dock saldot ett överskott på 50,3 miljarder kronor. Det framgår av Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

Saldot i statens budget för juni blev ett underskott på 34,0 miljarder kronor. Det är 22,5 miljarder kronor lägre än i juni 2020 då saldot visade ett underskott på 56,5 miljarder kronor.

De totala inkomsterna i statens budget blev 66,5 miljarder kronor i juni, vilket är 23,3 miljarder kronor (53,9 procent) högre än i juni 2020. Bland annat blev inkomsterna från socialavgifter och löneskatter 9,4 miljarder kronor högre, vilket främst förklaras av att den tillfälliga nedsättningen av arbetsgivaravgifter minskade inkomsterna under perioden april–juli 2020. Inkomsterna från fysiska och juridiska personers inkomstskatter ökade också, med 4,7 respektive 3,8 miljarder kronor, vilket främst beror på högre preliminära skatteinbetalningar avseende beskattningsåret 2021. Även inkomsterna från moms ökade, med 4,3 miljarder kronor.

De totala utgifterna i statens budget uppgick till 100,5 miljarder kronor i juni, vilket är 0,8 miljarder kronor (0,8 procent) högre jämfört med juni 2020.

Saldot i statens budget för det första halvåret blev ett överskott på 50,3 miljarder kronor. Det är en skillnad på 121,7 miljarder kronor jämfört med motsvarande period 2020, då saldot visade ett underskott på 71,4 miljarder kronor. Det beror framför allt på att inkomsterna blev 106,1 miljarder kronor (20,8 procent) högre i år, och uppgår till 615,5 miljarder kronor för januari–juni 2021.

Utgifterna för årets första sex månader uppgår till 565,1 miljarder kronor, vilket är 15,6 miljarder kronor (2,7 procent) lägre än motsvarande period 2020. Utgifterna för de delar i statens budget som inte omfattas av utgiftstaket har hittills varit 71,9 miljarder kronor lägre i år. Det beror framför allt på förändringar i Riksgäldskontorets nettoutlåning samt lägre utgifter för statsskuldsräntor.

De takbegränsade utgifterna blev dock 58,7 miljarder kronor högre jämfört med det första halvåret 2020. De högre utgifterna avser framför allt bidrag inom hälso- och sjukvård, bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd samt allmänna bidrag till kommuner.

Nästa månadsutfall för statens budget publiceras klockan 09.00 den 31 augusti 2021.

Dela

Kontakt