Öppen remiss enkät om intern styrning och kontroll och internrevision

2021-09-06 | Nyhet

Nu kan myndigheter med internrevision lämna synpunkter på enkätfrågorna som utgör underlaget till Ekonomistyrningsverkets (ESV:s) årliga redovisning till regeringen över den statliga internrevisionen och myndigheternas interna styrning och kontroll. Vi behöver era synpunkter senast den 11 oktober 2021.

ESV:s förslag till enkät består av 31 frågor om hur myndigheterna följer bestämmelserna om internrevision och intern styrning och kontroll, och avser förhållanden och händelser under 2021. Frågorna är både årligen återkommande och utbytta beroende på att fokus varierar mellan åren. Enkäten bygger främst på internrevisionsförordningen (2006:1228), förordningen (2007:603) om intern styrning och kontroll och myndighetsförordningen (2007:515). För lärosäten bygger frågorna även på högskoleförordningen (1993:100).

Alla myndigheter med statlig internrevision kan lämna synpunkter på utkastet till enkäten. Synpunkterna lämnas senast den 11 oktober till registrator@esv.se. Ange ärendenummer 2021-00812.

Dela

Kontakt