Offentliga finanserna förstärks automatiskt med 20 miljarder om året

2021-12-10 | Nyhet

Den offentliga sektorns finansiella sparande stärks årligen med 0,37 procent av BNP, motsvarande 20 miljarder kronor. Detta gäller under förutsättning att regelverket för statliga utgifter inte ändras och att den uppskattade potentiella BNP-tillväxten nås. Det visar Ekonomistyrningsverkets (ESV:s) analys av den automatiska budgetförstärkningen.

Den automatiska budgetförstärkningen är den effekt som uppstår när skatteintäkterna på sikt växer i takt med ekonomin medan statens utgifter överlag inte har motsvarade koppling till den ekonomiska utvecklingen. Utgifterna kommer då att minska som andel av BNP om regelverket för utgifterna förblir oförändrade.

Enligt ESV:s beräkningar medför den automatiska budgetförstärkningen att det finansiella sparandet trendmässigt årligen stärks med 0,37 procent av BNP, vilket motsvarar knappt 20 miljarder kronor. Det förutsätter dock att den uppskattade potentiella BNP-tillväxten nås. Om BNP växer långsammare blir effekten mindre.

Den automatiska budgetförstärkningen är något lägre än i ESV:s motsvarande analys från 2013, då den bedömdes vara 0,49 procent av potentiell BNP.

Nominellt bestämda anslag bidrar mest till förstärkningen

Utgifterna på statens budget kan delas in i tre pristyper, baserat på reglerna för den årliga uppräkningen av statliga anslag:

  • regelstyrda anslag
  • förvaltningsanslag
  • nominellt bestämda anslag.

Av dessa anlagstyper bidrar de nominellt bestämda anslagen till drygt hälften av den automatiska budgetförstärkningen.

Anslag av denna typ saknar helt prisindexering och följer därför inte BNP‑utvecklingen. De nominellt bestämda anslagen domineras av statsbidrag till kommunerna, men innefattar även bland annat läkemedelssubventioner och engångsutgifter.

Dela

Kontakt