Ny programutbildning för mellanchefer i staten

2021-12-21 | Nyhet

I april startar Ekonomistyrningsverket (ESV) en ny programutbildning i strategisk verksamhetsstyrning för mellanchefer i staten. Utbildningen utgår från en helhetssyn på styrning och utveckling och ska stötta cheferna i att hantera utmaningar som är gemensamma för statliga verksamheter.

Mellanchefer i staten är i hög grad med och påverkar samhällsutvecklingen. Samtidigt behöver de hantera utmaningarna med att agera på en övergripande styrning som de själva inte är med och utformar. Det handlar exempelvis om att förstå det system myndigheten verkar inom samt att hitta utrymme för att lyfta blicken för att kunna arbeta strategiskt och främja förändring och innovation.

– Med den nya programutbildningen vill vi ge råg i ryggen till alla dessa chefer, förse dem med fler verktyg för strategisk verksamhetsstyrning och underlätta samverkan mellan myndigheterna, säger Klara Tomson, ESV:s programledare.

Utgår från en helhetssyn på statsförvaltningens styrning

Programutbildningen utgår från en helhetssyn på styrningen i staten. Det innebär bland annat att utveckla verksamheten i linje med myndighetens övergripande syfte och bidra till att skapa värde för dess målgrupper – men också att ta gemensamt ansvar och samverka för att hantera komplexa samhällsproblem.

– Inriktningen baseras på de utmaningar som har lyfts i våra kontakter med myndigheterna och behovet av att utveckla styrningen av statlig verksamhet som har framkommit i den förvaltningspolitiska propositionen, Tillitsdelegationens betänkande, ESV:s egna rapporter och i forskningen, säger Klara Tomson.

Blandat lärformat med digitala sammankomster

Utbildningen omfattar sex sammankomster som avhandlar olika perspektiv på styrning och verksamhetsutveckling. Sammankomsterna genomförs digitalt och bygger på ett blandat lärformat, där deltagarna får en uppgift inför varje tillfälle.

– Våra kursutvärderingar visar att många är positiva till att kunna delta digitalt på ESV:s utbildningar. Inte minst underlättar det för alla som inte bor i Stockholm. Med ett blandat lärformat ökar vi flexibiliteten ytterligare genom att kursdeltagarna kan fördela utbildningstiden mer fritt, säger Klara Tomson.

Fokus på erfarenhetsutbyte bland deltagarna

En central del av upplägget är möjligheten att diskutera gemensamma utmaningar tillsammans med andra statliga mellanchefer. En förutsättning för det är att alla är aktiva under sammankomsterna så att erfarenhetsutbytet blir en del av lärandet.

– Med tiden hoppas vi kunna bygga upp ett nätverk av mellanchefer som har gått utbildningen. Men nu ser jag mest fram emot att få möta deltagarna när utbildningen drar igång i april, avslutar Klara Tomson.

Anmälan till programutbildningen öppnar i slutet av januari.

Dela

Kontakt