Myndigheternas planering av samhällsinvesteringar bör utgå från förväntad prisnivå

2021-11-16 | Nyhet

Myndigheter som ansvarar för samhällsinvesteringar bör lämna sina investeringsplaner i den förväntade prisnivån för det år när investeringarna ska genomföras. Regeringen bör också tydliggöra vilka prisnivåer som ska gälla generellt för myndigheternas budgetunderlag. Det föreslår Ekonomistyrningsverket (ESV) i en rapport till regeringen.

ESV har på uppdrag av regeringen utrett förutsättningarna för att berörda myndigheter ska kunna lämna uppgifter om så kallade samhällsinvesteringar i löpande priser, i stället för i prisnivån för det år då budgetunderlaget lämnas. ESV har också gjort en motsvarande bedömning av beställningsbemyndiganden för de anslag som används för att finansiera dessa investeringar.

Investeringsplanerna bör utgå från förväntad prisnivå

ESV konstaterar att det i dag saknas detaljerade bestämmelser om prisnivån för samhällsinvesteringar i myndigheternas budgetunderlag. Det medför oklarheter för hur myndigheterna ska beräkna samhällsinvesteringar i investeringsplanerna, och att de befintliga reglerna om prisnivå tillämpas på olika sätt.

ESV föreslår att de berörda myndigheterna ska lämna sina investeringsplaner med utgångspunkt i den förväntade prisnivån för det år då investeringarna ska genomföras. ESV anser dessutom att regeringen bör överväga att ändra förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag i syfte att klargöra vilka prisnivåer som bör gälla generellt vid upprättande av budgetunderlag.

För beställningsbemyndiganden föreslår ESV att åtaganden som avser beställningar av varor eller tjänster ska redovisas till förväntad prisnivå.

Planeringsförutsättningar bör anges i regleringsbrev eller Hermes

ESV anser att det är viktigt att myndigheter som finansierar samhällsinvesteringar med anslag eller lån i Riksgäldskontoret får planeringsförutsättningar i form av beräknade anslagsnivåer och låneramar för respektive år i investeringsplanen.

ESV föreslår därför att regeringen anger planeringsförutsättningarna för de berörda myndigheterna i regleringsbreven eller genom informationssystemet Hermes.

Föreskrifterna om uppföljning bör förtydligas

I en genomgång av berörda myndigheters budgetunderlag och årsredovisningar har ESV uppmärksammat att det kan vara svårt att förstå orsakerna till förändringar av myndigheternas investeringsplaner och avvikelser från investeringsbudget.

Därför föreslår ESV att föreskrifterna och de allmänna råden till förordningen om årsredovisning och budgetunderlag bör förtydligas när det gäller hur myndigheter ska följa upp och kommentera sådana förändringar och avvikelser.

Dela

Kontakt