Myndigheternas kvadratmeterhyra har ökat kraftigt

2021-06-24 | Pressmeddelande

Myndigheternas totala lokalarea har ökat marginellt sedan 2013 medan både hyreskostnaderna och hyran per kvadratmeter har ökat betydligt kraftigare. Men utvecklingen ser olika ut i olika delar av landet. Exempelvis har lokalarean minskat både i Stockholm innanför tullarna och i kommuner med färre än 50 000 invånare. Det visar Ekonomistyrningsverkets (ESV:s) analys av myndigheternas lokalinnehav.

De statliga myndigheternas lokalarea har ökat med knappt 3 procent mellan 2013 och 2020. Samtidigt har hyreskostnaderna ökat med 23 procent. Det beror framför allt på att den genomsnittliga hyran per kvadratmeter ökat med nästan 20 procent.*

Lokalarean har ökat med 3–4 procent i såväl Stor-Göteborg och Stor-Malmö som i övriga landet, medan arean inte har ökat alls i Stor-Stockholm. Under perioden har dock hyreskostnaden per kvadratmeter ökat mest i Stor-Stockholm och Stor-Malmö, med 23 procent. Även myndigheternas totala hyreskostnader har ökat mest i Stor-Malmö, med 28 procent.

Flera myndigheter har flyttat från centrala Stockholm de senaste åren och det syns i ESV:s analys av Stockholmsområdet. Myndigheternas lokalarea i Stockholm, Solna och Sundbyberg har totalt sett ökat mellan 2018 och 2020, samtidigt som lokalarean i Stockholm innanför tullarna har minskat.

Stor skillnad i lokalarea per invånare mellan olika delar av landet

Myndigheternas totala nationella lokalinnehav per invånare låg på nästan exakt samma nivå 2020 som 1994. Under 2020 disponerade myndigheterna störst lokalarea per invånare i Stor-Malmö och minst lokalarea per invånare i södra Sverige (exklusive Stor-Malmö och Stor-Göteborg).

ESV konstaterar också att 39 procent av landets befolkning bor i kommuner med fler än 100 000 invånare medan 63 procent av statens lokalinnehav fanns i dessa kommuner under 2020. Sedan 1994 har också flera av de stora myndigheterna kraftigt minskat sina lokaler i kommuner med färre än 50 000 invånare.

Även inom Stockholms län finns en markant geografisk skillnad mellan var befolkningen bor och var myndigheterna är lokaliserade. Befolkningen är relativt jämt fördelad mellan den norra och den södra länsdelen medan myndigheterna till stor del är lokaliserade i den norra delen.

*Alla area- och hyresuppgifter som redovisas i pressmeddelandet avser statliga myndigheters lokaler exklusive Försvarsmakten, eftersom ESV:s historiska data över Försvarsmaktens lokaler är bristfälliga. I rapporterna har dock även Försvarsmaktens lokaler inkluderats i vissa analyser.

Dela

Kontakt