Myndigheternas internrevision och interna styrning och kontroll är betryggande

2021-03-30 | Nyhet

I sin årliga redovisning bedömer Ekonomistyrningsverket (ESV) att den interna styrningen och kontrollen är betryggande. Den statliga internrevisionen fungerar också väl och är till nytta för myndighetsledningen.

ESV har lämnat sin årliga redovisning över den statliga internrevisionen och myndigheternas interna styrning och kontroll till regeringen. ESV konstaterar att myndighetsledningarna överlag har säkerställt en betryggande intern styrning och kontroll. Några myndigheter har redovisat brister, men även hur bristerna ska åtgärdas.

Samtliga myndigheter som omfattas av regelverket redovisar i årsredovisningen hur de arbetat med intern styrning och kontroll. Drygt hälften av myndigheterna redovisar också sina väsentliga risker, till exempel kompetensförsörjning, lokalförsörjning, informationssäkerhet, produktionsförmåga och arbetsmiljö.

Internrevisionen är till nytta för myndighetsledningen

ESV bedömer att internrevisionens rekommendationer är till nytta för myndighetsledningen i arbetet med att förbättra myndighetens interna styrning och kontroll. Myndighetsledningarna har fortsatt i mycket hög utsträckning beslutat om åtgärder med anledning av internrevisionens rekommendationer.

Knappt 70 procent av myndigheterna svarar också att internrevisionen har lämnat råd och stöd till myndighetsledningen under 2020. Det är dock något vanligare att internrevisionen lämnar råd och stöd till andra personer eller funktioner, som exempelvis myndighetschefen eller avdelnings- och enhetschefer.

Dela

Kontakt