Myndigheterna har förvaltat coronastöden väl under rådande omständigheter

2021-10-18 | Nyhet

Myndigheterna har förvaltat de stöd som har införts eller förändrats med anledning av coronapandemin väl utifrån omständigheterna. De har beaktat kraven som ställs på förvaltningen samt balanserat riskerna med att både hantera stöden snabbt och endast ge stöd till berättigade mottagare. Det skriver Ekonomistyrningsverket (ESV) i en rapport till regeringen.

ESV har på regeringens uppdrag följt upp hur de stöd som har införts eller förändrats med anledning av det nya coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19 förvaltas hos de myndigheter som betalar ut stöden.

Har hanterat målkonflikten mellan snabbt och rätt

ESV bedömer att myndigheterna har förvaltat stöden väl utifrån rådande omständigheter. De har haft en begränsad tid på sig att ställa om verksamheten för att hantera stöden, men har samtidigt beaktat de krav som ställs i förvaltningslagen och myndighetsförordningen och gett målgrupperna tillgång till stöden.

ESV:s uppföljning visar att myndigheterna har utgått från att målet om att stöden ska lindra pandemins konsekvenser är överordnat. De har också balanserat de underliggande målen om en skyndsam hantering och att endast ge stöd till berättigade mottagare.

ESV anser att det finns en konflikt mellan de underliggande målen som har medfört att myndigheterna i vissa fall har gett stöd till ej berättigade mottagare. ESV menar dock att myndigheterna har balanserat riskerna utifrån de uppsatta målen och vidtagit rimliga kontrollåtgärder som beaktar både perspektivet om en skyndsam hantering och att endast ge stöd till berättigade mottagare.

Har anpassat verksamheten och samarbetat med varandra

För att klara den snabba förändringen har myndigheterna frångått det traditionella sättet att arbeta med planering och uppföljning. I stället har de arbetat situationsanpassat med agila och iterativa besluts- och utvecklingsprocesser, där man successivt har infört och utvecklat sin förvaltning av stöden.

Myndigheterna har också samverkat i genomförandet och hjälpt varandra att säkra resurser i form av bland annat personal och kompetens för att kunna hantera stöden skyndsamt.

Dela

Kontakt