Myndigheterna är bra på att följa de ekonomiadministrativa reglerna

2021-04-22 | Nyhet

Myndigheterna fortsätter att följa det ekonomiadministrativa regelverket väl. Vissa områden har dock mer omfattande avvikelser från reglerna, bland annat statliga fodringar och e-beställningar. Det visar Ekonomistyrningsverkets (ESV:s) EA-uppföljning för 2020.

Precis som de senaste åren visar ESV:s uppföljning att myndigheterna generellt gör få avvikelser från de ekonomiadministrativa reglerna. Vissa områden har dock mer omfattande avvikelser från reglerna.

Okunskap om statliga fodringar

Myndigheternas svar visar att det finns okunskap om hur statliga fordringarna ska drivas in och bevakas. Kammarkollegiet, som har föreskriftsrätt till regelverket, anser att det finns behov av att sprida information om reglerna och möjligtvis även förtydliga föreskrifterna.

Fortsatt få e-beställningar

Användningen av e-beställningar ligger fortsatt på mycket låga nivåer, trots att myndigheter med fler än 50 anställda ska göra sina beställningar elektroniskt. Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har föreskriftsrätt till den aktuella förordningen och kommer att komplettera sin årliga enkät om e-handel för att få mer kunskap om de utmaningar som myndigheterna upplever.

Hyresavtal lämnas inte i tid

Liksom tidigare år finns det också brister när det gäller att lämna hyresavtal till ESV i tid. Avtalen används bland annat i ESV:s årliga prisomräkning av myndigheternas lokalkostnader. Om avtalen kommer in för sent kan ESV:s omräkningstal bli felaktiga, vilket påverkar regeringens omräkning av anslag.

Förbättringspotential inom flera områden

När det gäller finansiella befogenheter har det även i år förekommit flera avvikelser från regelverket för myndigheternas beställningsbemyndiganden. Däremot har det varit ovanligt få överskridanden av anslag, låneramar och krediter.

  • Vidare bedömer ESV att det finns förbättringspotential inom följande områden:
  • redovisning av ansvarsförbindelser i årsredovisningarna
  • betalning av indragna anslagsmedel
  • rapportering på S-koder
  • hanteringar av rättelser i bokföringen
  • hantering av avstämningar av betalningar.

Dela

Kontakt