Mindre underskott än väntat 2021

2021-09-10 | Pressmeddelande

Offentliga sektorns underskott blir mindre 2021 än 2020, främst till följd av en stark ökning av skatteintäkterna. Det framgår av Ekonomistyrningsverkets nya prognos. Nästa år beräknas sparandet i offentlig sektor i stort sett vara i balans, men då är inte de reformer som har aviserats inför budgetpropositionen beaktade.

Tillväxten i ekonomin blir stark både i år och nästa år och BNP växer med 4,3 respektive 3,2 procent. Det medför ökad efterfrågan på arbetskraft och arbetslösheten sjunker till 7,4 procent 2022.

Stora utgiftsökningar och ytterligare skattesänkningar leder till ett underskott i den offentliga sektorns finansiella sparande på 102 miljarder kronor i år. Det är nära 50 miljarder kronor mindre än vad Ekonomistyrningsverket räknade med i juni, vilket främst beror på att skatteintäkterna nu väntas bli högre. Nästa år blir underskottet betydligt mindre eftersom flera av de tillfälliga krisåtgärderna då har upphört.

– Det blir fortfarande ett stort underskott i det strukturella sparandet i år. Nästa år beräknas det bli betydligt mindre, men då är inte regeringens aviserade reformer inför budgetpropositionen medräknade. Även utan de aviserade åtgärderna är det strukturella sparandet under målnivån 2022. Det säger Ann Sofie Öberg, biträdande avdelningschef på ESV.

Den offentliga sektorns bruttoskuld (Maastrichtskulden) ligger strax över målnivån för skuldankaret (35 procent av BNP), i år.

De åtgärder och reformer på 74 miljarder kronor, motsvarande 1,5 procent av BNP, som regeringen har aviserat inför budgetpropositionen har inte beaktats i prognosen eftersom de inte har presenterats i detalj. Nettoeffekten på sparandet blir sannolikt mindre än 74 miljarder kronor eftersom flera av åtgärderna kommer att generera skatteintäkter.

Prognosen i siffror

  2020 2021 2022
BNP – procentuell utveckling
Fasta priser, kalenderkorrigerad
-3,0 4,3 3,2
Arbetslöshet – procent av arbetskraften 8,3 8,6 7,4
Finansiellt sparande – miljarder kronor
Offentliga sektorn
-141 -102 -8
Finansiellt sparande – procent av BNP
Offentliga sektorn
-2,8 -1,9 -0,1
Strukturellt sparande – procent av potentiell BNP
Offentliga sektorn
-1,3 -1,6 -0,3
Budgetsaldo – miljarder kronor -221 5 147
Maastrichtskuld – procent av BNP 39,6 37,0 32,6

 

Dela

Kontakt