Lika stort underskott i år som förra året

2021-03-25 | Pressmeddelande

Återhämtningen i ekonomin tar fart igen under de kommande månaderna och BNP ökar med 4,0 procent i år. Fortsatt höga utgifter och ytterligare skattesänkningar leder dock till att underskottet i det offentliga sparandet blir lika stort i år som förra året. Det framgår av Ekonomistyrningsverkets nya prognos.

Återhämtningen i ekonomin blir stark i år och nästa år. BNP växer med 4,0 respektive 3,3 procent. Den starka tillväxten ökar efterfrågan på arbetskraft och arbetslösheten sjunker successivt under året men som årsgenomsnitt är den i stort sett oförändrad. Nästa år sjunker den med 0,7 procentenheter till 7,7 procent.

Stora utgiftsökningar och ytterligare skattesänkningar i budgetpropositionen för 2021, samt förlängda krisåtgärder i flera extra ändringsbudgetar, leder till ett stort underskott i den offentliga sektorns finansiella sparande även i år. Nästa år blir underskottet betydligt mindre än i år då flera av de tillfälliga krisåtgärderna upphör.

– Det blir ett underskott på 166 miljarder kronor i den offentliga sektorns finansiella sparande i år. Ett stort underskott är dock motiverat i rådande pandemi, säger Ann Sofie Öberg, biträdande avdelningschef på ESV.

Den offentliga sektorns bruttoskuld (Maastrichtskulden) ligger strax under det övre intervallet för skuldankaret, som är 40 procent av BNP.

Prognosen i siffror

  2020 2021 2022
BNP – procentuell utveckling
Fasta priser, kalenderkorrigerad
-3,1 4,0 3,3
Arbetslöshet – procent av arbetskraften 8,3 8,4 7,7
Finansiellt sparande – miljarder kronor
Offentliga sektorn
-166 -166 -31
Finansiellt sparande – procent av BNP
Offentliga sektorn
-3,3 -3,2 -0,6
Strukturellt sparande – procent av potentiell BNP
Offentliga sektorn
-1,7 -2,2 -0,6
Budgetsaldo – miljarder kronor -221 -64 118
Maastrichtskuld – procent av BNP 39,3 38,7 35,1

 

Dela

Kontakt