Jordbruksverket bör utveckla sin ekonomistyrning och förtydliga underlagen till regeringen

2021-03-01 | Nyhet

Jordbruksverket behöver införa en mer aktiv ekonomi- och it-styrning samt lämna tydligare underlag till regeringen. Samtidigt bör regeringens finansiella styrning av myndigheten bli mer stabil och långsiktig. Det föreslår Ekonomistyrningsverket (ESV) i sin rapport till regeringen.

ESV har avrapporterat regeringsuppdraget att se över Jordbruksverkets ekonomiadministrativa processer och rutiner, med fokus på anslagshantering och prognoser för utbetalningar av EU-stöd. I rapporten lämnar ESV förslag som kan bidra till en mer ändamålsenlig styrning, uppföljning och återrapportering till regeringen, med tydligare samband mellan myndighetens ekonomi och verksamhet.

Ge ekonomistyrningen en mer framträdande roll

Jordbruksverket har de regler och anvisningar som krävs för att budgetera och följa upp utfall på förvaltningsanslaget samt göra adekvata prognoser för myndighetens utbetalningar av EU-stöd. Ekonomi och kostnader har dock en undanskymd roll i organisationen, som har fullt fokus på hur myndigheten ska hantera EU-stöden under nuvarande och kommande programperiod.

Den helhetssyn som Jordbruksverkets verksamhetsmål och prioriteringar ger uttryck för bör förstärkas, bland annat genom att i arbetsordningen tydligare ange vilket ansvar för ekonomin och ekonomistyrningen som ingår i olika roller. Dessutom behöver kostnadsmedvetenheten öka inom alla avdelningar som hanterar EU-stöd. Utvecklingen av it-styrningen bör också samordnas med ekonomistyrningen av it-kostnaderna för de systemstöd som används för att hantera EU-medel.

Förtydliga underlagen till regeringen

Jordbruksverkets rapportering till regeringen är omfattande och består av olika underlag. Det är dock svårt för såväl mottagare i Regeringskansliet som för allmänheten att få en övergripande helhetsbild av verksamheten. Informationen i underlagen behöver presenteras på ett mer pedagogiskt och lättillgängligt sätt för att tydliggöra myndighetens bedömningar och förslag.

ESV rekommenderar att Jordbruksverket blir mer transparent, överskådlig och kortfattad i sin redovisning till regeringen, och anpassar underlagen utifrån olika målgruppers behov.

Utveckla den finansiella styrningen av Jordbruksverket

Det finns ett antal avvikelser mellan principer och praxis i övriga staten och hur förvaltningsutgifter belastar Jordbruksverkets anslag. Regeringens styrsignaler för verksamhetens finansiering har också varit motsägelsefulla. Exempelvis har myndigheten fått i uppdrag att minska kostnaden för att förvalta och kontrollera EU-fonderna samtidigt som regeringen skjutit till medel till förvaltningsanslaget.

ESV anser att regeringens finansiella styrning av Jordbruksverket behöver bli mer stabil och långsiktig. Regeringen bör förtydliga uppdraget till Jordbruksverket om att anpassa verksamheten till tillgängliga medel. Regeringen behöver även beakta hur andra finansieringskällor än förvaltningsanslaget används för förvaltningskostnader.

ESV rekommenderar Jordbruksverket att göra en egen genomlysning av verksamheten och ta initiativ till ett effektiviseringsprogram. Detta kan sedan ligga till grund för en dialog med regeringen om förvaltningsanslagets nivå och de administrativa kostnaderna för att hantera EU-stöd.

Dela

Kontakt