Förutse Sveriges BNP med hjälp av maskininlärning

2021-05-18 | Pressmeddelande

Ekonomistyrningsverket (ESV) lanserar nu en betaversion av en applikation där du kan utforma och testa egna metoder för att göra automatiska prognoser för Sveriges BNP, med hjälp av algoritmer för maskininlärning. Applikationen är en del av innovationsprojektet Datalabbet resultaten i staten, som tillgängliggör befintlig data i en mer öppen och flexibel form.

I applikationen Förutse BNP väljer du bland sex olika algoritmer för maskininlärning och olika uppsättningar variabler för att prognosticera Sveriges BNP. Prognosmodellerna bygger på upp till 25 års utfall för BNP och 95 variabler som representerar både faktiska ekonomiska utfall och indikatorer i form av uppskattningar av företag och hushåll om såväl nuläget som framtiden.

– Tanken är att applikationen ska bidra till förbättrade prognosmetoder som använder mer data och snabbare anpassar sig till förändringar i samhället. Vi vill också visa vilken potential det finns i att använda algoritmer för maskininlärning för att göra prognoser, säger Sven-Olof Junker, projektledare för datalabbet.

ESV har utvecklat betaversionen tillsammans med Henrik Boström, professor i datalogi på Kungliga Tekniska högskolan (KTH). Arbetet är inspirerat av erfarenheterna från en IMF-studie där maskininlärning användes för att göra BNP-prognoser för sju andra länder.

– Applikationen visar på hur man med maskininlärning kan utnyttja data som har samlats in över tid för att göra uppskattningar av framtida utfall. De möjliga tillämpningsområdena är närmast obegränsade och teknologin förväntas spela en central roll i utvecklingen mot en datadriven styrning i staten, säger Henrik Boström.

Datalabbet tillgängliggör olika typer av data

ESV:s datalabb ska främja en datadriven resultatkultur i statsförvaltningen och utöver Förutse BNP har ESV utvecklat betaversioner av applikationer inom ytterligare tre områden:

  • Resultaten i staten – där du kan söka bland de mål och uppdrag som regeringen har gett myndigheterna i regleringsbreven och sedan direkt matcha sökträffarna med resultaten som myndigheterna har redovisas i sina årsredovisningar.
  • Utfallet för statens budget – visualiserar ESV:s öppna data så att du kan få en bild av statens ekonomi ned på anslags- och myndighetsnivå.
  • Nyckeltal i staten – tillgängliggör befintlig data i statens informationssystem Hermes på ett mer dynamiskt och anpassat sätt. Applikationen kräver inlogg och har testats av beslutsfattare på Regeringskansliet och andra myndigheter.

Genom att ESV öppnar upp datalabbet kan den som vill vara med och testa och lämna synpunkter som blir värdefulla för ESV när de ser över nästa steg i utvecklingsarbetet.

Dela

Kontakt