Fortsatt stora brister i Sveriges hantering av EU-stöd

2021-04-28 | Pressmeddelande

Ekonomistyrningsverket (ESV) har avslutat sin årliga revision av hur ansvariga myndigheter hanterar de EU-medel som betalas ut till stödmottagare. Vissa brister som ESV tidigare påpekat är åtgärdade men stora brister kvarstår, framför allt i Jordbruksverkets hantering.

Myndigheternas räkenskaper är tillförlitliga för de flesta svenska program som hanterar EU-medel, och det är få felaktiga utbetalningar till stödmottagarna. Men utbetalningarna inom två av programmen hade en felprocent över 2 procent, vilket är EU-kommissionens gräns för när hanteringen inte bedöms som tillfredsställande. Jordbruksverket och Polismyndigheten ansvarar för dessa program.

– ESV har under flera år pekat på bristerna i Jordbruksverkets hantering av jordbruksfonderna och det är allvarligt att de ännu inte är åtgärdade. Men myndigheten arbetar nu efter en åtgärdsplan och vår bedömning är att det är rimligt att genomföra den under året, säger Ulrika Bergelv, avdelningschef på ESV.

Ett av problemen är att Jordbruksverkets it-system inte fungerar tillräckligt bra för att säkra myndighetens utbetalningar och återkrav. Men ESV har också uppmärksammat systematiska brister i hanteringen av stöden inom de två mindre nationella programmen för havs- och fiske respektive lokalt ledd utveckling.

För första gången hade även utbetalningarna inom Sveriges nationella program för inre säkerhet en felprocent på över 2 procent. Polismyndigheten, som ansvarar för programmet, hade missat att ta ett nödvändigt ändringsbeslut, vilket ledde till att lönerna inte redovisades på ett korrekt sätt i projekten som fått stöd. Efter ESV:s revision har myndigheten rättat räkenskaperna och fått ned felprocenten.

Förra året pekade ESV på allvarliga brister inom Svenska ESF-rådets hantering av upphandlade projekt inom det nationella socialfondsprogrammet. ESF-rådet har nu åtgärdat bristerna och ESV anser i år att fondens medel hanteras på ett tillfredställande sätt.

Program med bristande hantering

Förvaltande myndighet Jordbruksverket

Ansvarig myndighet och behörigt utbetalningsställe Jordbruksverket

Förvaltande myndighet Polismyndigheten

Dela

Kontakt