ESV ska stödja och samordna arbetet med korrekta utbetalningar från välfärdssystemen

2021-07-01 | Nyhet

I uppdraget om korrekta utbetalningar från välfärdssystemen ska Ekonomistyrningsverket (ESV) stödja, främja och samordna de utbetalande myndigheterna i deras arbete. Som ett första steg har ESV under 2021, tillsammans med myndigheterna, genomfört riskanalyser för felaktiga utbetalningar.

För att stärka arbetet med att säkerställa korrekta utbetalningar från välfärdssystemen har regeringen gett ESV i uppdrag att samordna myndigheternas arbete. De berörda myndigheterna är Arbetsförmedlingen, Centrala studiestödsnämnden, Försäkringskassan, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, Migrationsverket och Pensionsmyndigheten.

Under 2021 har myndigheterna genomfört riskanalyser för felaktiga utbetalningar. Det är det första steget i den treårscykel för omfattningsstudier som regeringen nyligen har beslutat om. I september ska myndigheterna redovisa riskanalyserna till regeringen och strax därefter ska ESV lämna förslag till regeringen om vilka ersättningar som bör bli föremål för omfattningsstudier år 2022. Det tredje året, i mars 2023, ska resultatet av omfattningsstudierna sammanställas och redovisas till regeringen.

ESV:s uppdrag

I ESV:s uppdrag ingår att stödja, främja och samordna myndigheterna i deras arbete. Samtidigt ska myndigheterna regelbundet genomföra omfattningsstudier. ESV ska också tillsammans med berörda myndigheter utveckla metoderna för den här typen av studier. Vidare ska ESV föreslå för regeringen vilka åtgärder som bör vidtas för att säkerställa korrekta utbetalningar från välfärdssystemen.

– Det här är ett nytt uppdrag för ESV som vi ser fram emot att få utveckla tillsammans med de deltagande myndigheterna, säger Eva Lindblom, tf. chef för enheten för korrekta utbetalningar på ESV. Uppdraget är viktigt både ur ett statsfinansiellt perspektiv och för att upprätthålla välfärdssamhällets legitimitet.

Ett råd för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen

Vid ESV ska det också finnas ett råd för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen. Rådets ordförande utses av regeringen medan övriga ledamöter utgörs av myndighetschefer från de aktuella myndigheterna samt Ekobrottsmyndigheten, Polismyndigheten och Skatteverket.

En utgångspunkt för det fortsatta arbetet är de förslag som Delegationen för korrekta utbetalning från välfärdssystemen (SOU 2019:59) lämnade till regeringen. En annan central utgångspunkt är det övergripande och riksdagsbundna målet att utbetalningarna ska vara korrekta, andelen felaktiga utbetalningar ska minska och fel ska motverkas.

Målet med arbetet är att bidra till en samlad styrning och uppföljning. För arbetet har regeringen tillfört extra medel till välfärdssystemens myndigheter och till ESV.

Dela

Kontakt