ESV lämnar förslag för arbetet med att säkerställa korrekta utbetalningar från välfärdssystemen

2021-10-05 | Nyhet

Alla ersättningar där välfärdsmyndigheterna beslutar om utbetalningar till enskilda bör vara föremål för omfattningsstudier i arbetet med att säkerställa korrekta utbetalningar från välfärdssystemen. Det föreslår Ekonomistyrningsverket (ESV) i en rapport till regeringen.

ESV har lämnat ett första förslag till regeringen om vilka enskilda ersättningar som ska studeras enligt förordningen (2021:663) om arbetet med att säkerställa korrekta utbetalningar från välfärdssystemen. De så kallade omfattningsstudierna ska ge kunskap om omfattningen av och orsakerna till de felaktiga utbetalningarna, både för enskilda ersättningar och för välfärdssystemet som helhet. Resultatet av studierna kan också användas som ett stöd för regeringens och myndigheternas prioritering och utformning av åtgärder.

Alla ersättningar bör omfattas av studierna

ESV föreslår att omfattningsstudierna ska omfatta alla ersättningar där välfärdsmyndigheterna beslutar om utbetalningar som avser enskilda på de anslag som myndigheterna disponerar inom utgiftsområde 8–15 i statens budget. Det betyder att samtliga ersättningar, oavsett storlek, bör ligga till grund för att bedöma den totala omfattningen av felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen.

ESV föreslår även att ersättningar inom ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget ingår i omfattningsstudierna.

Stora utgifter och väsentliga risker bör studeras empiriskt

Samtliga ersättningar behöver inte studeras med samma metod, det vore inte kostnadseffektivt. ESV har därför valt ut 16 ersättningar som bör studeras empiriskt. Anledningen till att ESV anser att dessa ersättningar behöver djupare studier beror bland annat på att de utgör en stor utgift på statens budget och att risken för felaktiga utbetalningar bedöms vara väsentlig. Resterande ersättningar kan beräknas schablonmässigt eller uppskattas med hjälp av statistiska metoder.

ESV:s förslag har varit föremål för samråd med de berörda myndigheterna.

Dela

Kontakt