ESV har kartlagt den ekonomiska styrningens omfattning, utveckling och utmaningar

2021-04-28 | Nyhet

Ekonomistyrningsverket (ESV) har på uppdrag av regeringen tagit fram en rapport om den ekonomiska styrningen i staten, som redovisar vad den omfattar, hur den har utvecklats över tid samt vilka utmaningar den står inför. Rapporten ska vara en kunskapskälla och ett diskussionsunderlag som utgår från myndigheternas, regeringens och riksdagens perspektiv.

Enligt uppdraget består den ekonomiska styrningen av fyra delar: resultatstyrning, finansiell styrning, intern styrning och kontroll samt internrevision. Styrningen knyter samman verksamhet, budgetering och uppföljning i staten, och förmedlas i olika regelverk samt i myndigheternas instruktioner och regleringsbrev.

Enligt ESV:s analys är dagens ekonomiska styrning en följd av utvecklingen inom uppdragets fyra delområden. Den ekonomiska styrningen har också utvecklats i ett sammanhang där följande förändringar i statsförvaltningen har varit särskilt viktiga för den samlade utvecklingen:

  • Ökat fokus på effektivitet, god hushållning och resultat i den statliga budgetprocessen.
  • Delegering och decentraliseringen av ansvar och befogenheter.
  • Ökat fokus på uppföljning och redovisning av resultat.

Utvecklingen har dock inte gått i en specifik inriktning. Exempelvis har den finansiella styrningen byggts på över tid i en strävan efter ökad enhetlighet och tydlighet. Samtidigt finns det flera tecken på att tilliten har ökat i resultatstyrningen och myndigheterna har fått ett ökat utrymme för att verksamhetsanpassa sin interna styrning och kontroll.

Den ekonomiska styrningen fungerar bra överlag

ESV drar slutsatsen att den ekonomiska styrningen som helhet är omfattande men motiverad. Den speglar den rollfördelning som finns mellan riksdagen, regeringen och myndigheterna. Styrningen är nödvändig för att riksdagen och regeringen ska få den information som behövs för att fatta beslut, förverkliga den politik man vill genomföra och ha kontroll på statens utgifter.

ESV:s analys visar också att styrningen fungerar bra överlag och att den är accepterad i statsförvaltningen. Analysen bygger på en omfattande materialinsamling från bland annat rapporter, förarbeten, lagar och förordningar samt enkäter och intervjuer med företrädare för Regeringskansliet, riksdagen och myndigheterna.

Utmaningarna en grund för att utveckla den ekonomiska styrningen

ESV har även identifierat ett antal utmaningar inom de fyra delområdena, exempelvis när det gäller

  • hemvisten för resultatstyrningens långsiktiga effektmål
  • otydlig ansvarsfördelning mellan myndigheter inom vissa delar av den finansiella styrningen
  • att tillämpa reglerna för intern styrning och kontroll på ett sätt som skapar nytta för den egna myndigheten
  • storleken på resurserna för internrevision.

Det finns också gemensamma utmaningar för de fyra områdena, bland annat att balansera styrningen på kort och lång sikt, utmaningar för små myndigheter och utmaningar med fortsatt digitalisering. Sammantaget ser ESV utmaningarna som en grund för den fortsatta utvecklingen av den ekonomiska styrningen i staten.

Dela

Kontakt