ESV har beslutat om ändrade regler

2021-11-02 | Nyhet

Ekonomistyrningsverket (ESV) har beslutat om ändrade föreskrifter och allmänna råd till tre förordningar och ändringar i de statliga inrapporteringskoderna (S-koder). Alla ändringar träder i kraft den 1 januari 2022.

Låneram för anläggningstillgångar

ESV har ändrat sina föreskrifter och allmänna råd till 2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210). Ändringarna innebär att låneramen för finansiering av anläggningstillgångar anger det högsta belopp som myndigheten får ha som låneskuld hos Riksgäldskontoret per den 31 december.

Det innebär inte att en myndighet kan ta upp hur stora lån som helst under året. De allmänna råden klargör att myndigheter löpande under året som högst får ha en låneskuld som uppgår till det högsta av föregående års utgående låneram eller den aktuella låneramen. Om föregående års utgående låneram var högre än den aktuella låneramen kan en myndighet alltså ha en högre låneskuld löpande under året än den aktuella låneramen.

Samråd om avgifter

ESV har ändrat sina föreskrifter och allmänna råd till 4 och 7 §§ avgiftsförordningen (1992:191).

De ändrade föreskrifterna till 7 § innebär en förändring av när en avgift ska anses vara väsentligt förändrad. Myndigheterna ska bara samråda om förändringar som innebär väsentligt förändrad avgiftskonstruktion eller avgiftsnivå. Ändringen innebär också att inaktuell och överflödig reglering tas bort.

Ändringen av föreskrifterna till 4 § innebär att en felaktig hänvisning till förvaltningslagen (2017:900) rättas samt att landsting ersätts med region på ett ställe.

Årsredovisningens undertecknande

ESV har ändrat sina föreskrifter och allmänna råd till 2 kap. 8 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Ändringen innebär att föreskrifter och allmänna råd uttrycks mer teknikneutralt för att möjliggöra att elektroniska underskrifter används för att underteckna årsredovisningen.

Årsredovisningen, inklusive underskrifterna, ska bevaras enligt Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring och utlån av räkenskapshandlingar (RA-FS 2018:10). ESV konstaterar dock att det i nuläget inte finns tekniska lösningar som möjliggör bevarande av elektroniska underskrifter med kontrollfunktioner. Det innebär att regeländringen främst ska ses som en anpassning inför framtiden, så att ESV:s föreskrifter och allmänna råd inte ska hindra användning av elektronisk underskrift när lösningar för bevarande finns.

Ändringar i S-koder

ESV har gjort följande ändringar av S-koderna:

  • Utgifter som tidigare rapporterats på S5365 Tele, utgifter, utomstatliga ska fortsättningsvis rapporteras på S5362 It-tjänster, utgifter, utomstatliga. S5365 upphävs.
  • Justering av benämning och beskrivande text för S5362 och S5412 avseende it-tjänster.
  • Förtydligande av vilka S-koder som ska användas för lämnade bidrag till regionägda bolag.

Dela

Kontakt