ESV följer upp coronapandemins påverkan på myndigheterna

2021-10-27 | Nyhet

Under hösten följer Ekonomistyrningsverket (ESV) upp hur coronapandemin har påverkat myndigheternas ordinarie verksamhet. Uppföljningen ska ge en bild av om verksamheten har genomgått bestående förändringar och vilka det kan vara.

ESV har startat ett egeninitierat projekt för att följa upp hur coronapandemin har påverkat myndigheternas ordinarie verksamhet och uppgifter. Uppföljningen utgår från en analys av utfallet av myndigheternas kostnader för 2020 och vilka kostnader som har ökat respektive minskat i jämförelse med tidigare år.

Enkät till myndigheterna i november

Som underlag till uppföljningen kommer ESV att genomföra en myndighetsenkät om de förändrade kostnaderna, pandemins effekter på verksamheten och eventuella bestående verksamhetsförändringar. ESV kommer även att intervjua ett tiotal myndigheter om vilka erfarenheter de tar med sig från pandemin.

Enkäten kommer att skickas ut till ett urval myndigheter under andra halvan av november. Den bör besvaras av ekonomichef eller motsvarande person med inblick i myndighetens beslut om distansarbete, lokalförsörjning och personalförsörjning.

Identifiera bestående förändringar

Med uppföljningen vill ESV få en övergripande bild av hur myndigheterna ser på sin verksamhet framöver, om det finns några hinder för att nya arbetssätt ska bli permanenta och om det går att hitta goda exempel på hur myndigheterna hanterat pandemins utmaningar och möjligheter.

Dela

Kontakt