ESV anser att gemensamma utbildningar inom statsförvaltningen bör vara frivilliga och digitala

2021-04-14 | Nyhet

Ekonomistyrningsverket (ESV) har svarat på Finansdepartementets remiss över betänkandet En gemensam utbildning inom statsförvaltningen (SOU 2020:40). ESV stödjer delar av Tillitsdelegationens förslag men lämnar även avvikande synpunkter, framför allt att dessa gemensamma utbildningar bör vara frivilliga och digitala.

ESV instämmer i att det är viktigt att statsanställda har goda kunskaper om den statliga värdegrunden och de grundläggande rättsprinciper och regelverk som gäller i statsförvaltningen. ESV anser dock att betänkandets samlade förslag är för ambitiöst och kostnadskrävande med tanke på att det saknas en problembild som klargör att statsanställda överlag har bristande kompetens inom de områden som ingår i den föreslagna utbildningen. ESV avstyrker därför flera av förslagen.

ESV ser inte heller ett behov av att utveckla en lagreglerad, gemensam och obligatorisk utbildning som omfattar både riksdagens och regeringens myndigheter. ESV anser att det bör vara frivilligt att ta del av dessa förvaltningsgemensamma utbildningar och att ansvaret för att de anställda har rätt kompetens även fortsättningsvis bör ligga på respektive myndighet.

Utbildningarna bör samlas på en digital lärplattform

Efter ett år med coronapandemin upplever ESV att den digitala mognaden har ökat i statsförvaltningen. ESV föreslår därför att de gemensamma utbildningarna endast blir digitala och att man bör återanvända befintliga utbildningar inom området.

ESV anser även att det vore betydligt mer kostnadseffektivt att samla utbildningarna på en gemensam digital lärplattform som är tillgänglig för alla inom statsförvaltningen. De myndigheter som ansvarar för relevanta utbildningar i dag bör även få fortsatt ansvar för att förvalta och uppdatera dem. ESV stödjer vidare förslaget om att finansiera utbildningarna med anslagsmedel.

Om regeringen skulle besluta att införa en ny digital lärplattform är ESV beredd att samordna arbetet med att skapa plattformen och förvalta den med kunskap inom de områden som föreslås i betänkandet.

Dela

Kontakt