Den statliga sektorns nettoförmögenhet minskade 2020

2021-06-23 | Nyhet

Den statliga sektorns nettoförmögenhet för 2020 blev 1 818 miljarder kronor, efter att inomstatliga mellanhavanden eliminerats. Det är en minskning med 18 miljarder kronor jämfört med 2019. Det visar Ekonomistyrningsverkets (ESV:s) sammanställning av den statliga sektorn samlade tillgångar, skulder och kapital.

De statliga myndigheternas, inklusive affärsverkens, nettoförmögenhet (myndigheternas motsvarighet till eget kapital) försämrades med 101 miljarder kronor under året – från 75 miljarder kronor 2019 till -26 miljarder kronor vid utgången av 2020. Nettoförmögenheten påverkades framför allt av årets underskott på 100 miljarder kronor i statens resultaträkning för 2020. Underskottet är främst en effekt av regeringens och riksdagens åtgärder med anledning av covid-19.

AP-fondernas egna kapital ökade med 100 miljarder kronor, till följd av den positiva utvecklingen av samtliga tillgångar under året. De statliga bolagens egna kapital ökade med 50 miljarder kronor.

Riksbankens eget kapital minskade med 18 miljarder kronor under 2020. Det beror huvudsakligen på årets negativa resultat. Balansomslutningen ökade med 394 miljarder kronor, främst till följd av penningpolitiska transaktioner i syftet att minska coronapandemins effekter på den svenska ekonomin.

Dela

Kontakt