Coronapandemin bidrog till stort underskott i statens budget 2020

2021-01-28 | Pressmeddelande

Det preliminära saldot i statens budget för 2020 blev ett underskott på 220,6 miljarder kronor. År 2019 blev det ett överskott på 111,9 miljarder kronor. I den ursprungliga budgeten beräknades ett överskott om 46,9 miljoner kronor för 2020. Den stora skillnaden beror framför allt på coronapandemins negativa effekter på både statens inkomster och utgifter. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

Saldot i statens budget blev ett underskott på 125,9 miljarder kronor i december. Det är ett 27,4 miljarder kronor högre underskott än i december 2019. De totala inkomsterna blev 60,3 miljarder kronor, vilket är 8,1 miljarder kronor högre än i december förra året. De totala utgifterna uppgick till 186,2 miljarder kronor, vilket är 35,6 miljarder kronor högre än samma månad 2019.

De preliminära inkomsterna i statens budget för helåret 2020 uppgår till 997,2 miljarder kronor, vilket är 58,4 miljarder kronor lägre än 2019. Det förklaras till stor del av att staten fick lägre inkomster från socialavgifter och löneskatter under 2020. Preliminärt uppgår dessa inkomster till 441,2 miljarder kronor, vilket är 22,5 miljarder kronor lägre än för 2019. Det beror främst på den tillfälliga nedsättningen av arbetsgivaravgiften med anledning av coronapandemin.

De preliminära utgifterna för 2020 uppgår till 1 217,7 miljarder kronor, vilket är 274,1 miljarder kronor högre än 2019. Framför allt blev utgifterna högre inom utgiftsområdena Näringsliv (53,1 miljarder kronor), Allmänna bidrag till kommuner (37,9 miljarder kronor) och Hälsovård, sjukvård och social omsorg (22,1 miljarder kronor). Även förändringar i utlåningen till Riksbanken bidrog till högre utgifter (69 miljarder kronor).

Coronapandemin har stora negativa effekter på både statens inkomster och utgifter. Det förklarar den stora skillnaden mellan det preliminära utfallet för 2020 och det beräknade utfallet i den ursprungliga budgeten, som riksdagen beslutade i december 2019. De preliminära inkomsterna för 2020 blev 118,9 miljarder kronor lägre än beräknat i statens ursprungliga budget, medan de preliminära utgifterna blev 148,6 miljarder kronor högre. De preliminära utgifterna blev dock 155,9 miljarder kronor lägre än beräknat i den totala budgeten, inklusive ändringsbudgetar.

Nästa månadsutfall för statens budget publiceras klockan 09.00 den 23 februari 2021.

Preliminärt utfall för statens budget 2020–2019 (mdkr)

  2020 2019 Förändring 2020–2019​
Totala inkomster 997,2 1 055,5 -58,4
Skatter 920,5 992,6 -72,1
Övriga inkomster 76,7 62,9 13,7
Totala utgifter 1 217,7 943,6 274,1
Utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 1 170,0 990,7 179,3
Statsskuldsräntor m.m. 19,6 22,2 -2,6
Riksgäldskontorets nettoutlåning 21,3 -66,9 88,2
Kassamässig korrigering 6,9 -2,4 9,3
Budgetsaldo -220,6 111,9 -332,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Det utfall som nu finns tillgängligt bygger på de statliga myndigheternas inrapportering efter utgången av december månad. Det kommer att justeras något i samband med att myndigheternas bokslut och årsredovisning för staten färdigställs. ESV överlämnar det definitiva utfallet för statens budget 2020 till regeringen den 15 mars 2021.

Dela

Kontakt