Åtgärderna under coronapandemin bidrog till stort underskott i statens budget för 2020

2021-03-19 | Pressmeddelande

Statens budgetsaldo för 2020 blev ett underskott på 221 miljarder kronor. Det är 268 miljarder kronor lägre än beräknat i den ursprungliga budgeten. Den stora skillnaden beror framför allt på åtgärderna med anledning av spridningen av covid-19. Det visar Ekonomistyrningsverkets (ESV:s) sammanställning av utfallet för statens budget 2020.

Coronapandemin hade negativa effekter på både statens inkomster och utgifter under 2020, och utfallet för statens budget påverkades i hög grad av åtgärderna som beslutades med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19. Riksdagen har fattat beslut om ändringar i statens budget vid 16 tillfällen under året. Vanligtvis ändras bara statens budget i vår- respektive höständringsbudgeten.

Åtgärderna bidrog till lägre skatteinkomster än beräknat

Inkomsterna i statens budget uppgick till 999 miljarder kronor 2020. Det är 118 miljarder kronor lägre än beräknat i den budget som riksdagen beslutade i december 2019. Det beror framför allt på att skatteinkomsterna blev lägre på grund av de reformer och regeländringar som infördes för att mildra de negativa effekterna av pandemin. Jämfört med 2019 blev de totala inkomsterna 57 miljarder kronor lägre under 2020.

Åtgärderna bidrog till högre utgifter än beräknat

De totala utgifterna i statens budget blev 1 219 miljarder kronor 2020, vilket är 150 miljarder kronor högre än de beräknade utgifterna i statens ursprungliga budget. Skillnaden beror till största delen på statens utgifter för åtgärderna under coronapandemin, som inte fanns med i den ursprungliga budgeten. De största skillnaderna jämfört med den ursprungliga budgeten gäller stöd vid korttidsarbete (35 miljarder kronor), allmänna bidrag till kommuner och regioner (29 miljarder kronor) samt ersättning för höga sjuklönekostnader (16 miljarder kronor).

Statens utgifter blev dock 155 miljarder kronor lägre än i den totala budgeten, det vill säga vad riksdagen sammantaget anvisade i den ursprungliga budgeten (1 069 miljarder kronor) och i ändringsbudgetarna (304 miljarder kronor). Det gäller framför allt utgifterna för stöd vid korttidsarbete och omställningsstöd som blev 60 respektive 40 miljarder kronor lägre än i den totala budgeten.

De totala utgifterna för 2020 blev 276 miljarder kronor högre än 2019. Utöver statens utgifter för att mildra konsekvenserna av pandemin ökade resurserna till bland annat kommuner och regioner, försvaret samt rättsväsendet. Förändringar i utlåningen till Riksbanken (88 miljarder kronor) bidrog också till att utgifterna blev högre 2020.

Utgiftstaket höjdes med 351 miljarder kronor

Med anledning av coronapandemin beslutade riksdagen att höja utgiftstaket med 350 miljarder kronor i vårändringsbudgeten. Dessutom höjdes utgiftstaket med 1 miljard kronor i form av en så kallad teknisk justering. Det fastställda utgiftstaket för 2020 blev därmed 1 743 miljoner kronor. De statliga utgifterna som omfattades av utgiftstaket uppgick till 1 501 miljarder kronor, vilket innebär att utgiftstaket underskreds med 242 miljarder kronor.

Dela

Kontakt