Styrningen av statens avgiftsbelagda verksamhet bör utvecklas

2020-12-22 | Nyhet

Regeringens styrning och uppföljning av myndigheternas avgiftsbelagda verksamhet bör utgå från en gemensam grundstruktur och ha ett gemensamt systemstöd. Samtidigt bör regelverk och riktlinjer tydliggöras inom området. Det föreslår Ekonomistyrningsverket (ESV) i en rapport till regeringen.

ESV konstaterar att regleringen som styr myndigheternas avgiftsbelagda verksamhet är svårgenomtränglig och att de finansiella förutsättningarna för enskilda avgiftsbelagda verksamheter ibland är otydliga. De systemstöd som finns bidrar inte heller till att underlätta styrningen och uppföljningen. Det framgår av ESV:s rapport för regeringsuppdraget att göra en översyn av strukturerna för styrning och uppföljning av statliga myndigheters avgiftsbelagda verksamheter.

Tydligare styrning med gemensamma strukturer och stödsystem

ESV föreslår att regeringen tydliggör sin styrning och uppföljning av myndigheternas avgiftsbelagda verksamheter genom att utgå från en gemensam grundstruktur för dokumenten i budgetprocessen. Informationen bör sedan lagras i sammanhållna systemlösningar för Regeringskansliet och myndigheterna, samtidigt som regelverket utvecklas så att det stämmer överens med kraven som ställs i systemlösningarna.

Tydliggör reglerna och riktlinjerna för avgiftsbelagd verksamhet

Regelverket för myndigheternas budgetering i budgetunderlagen och utfallsredovisning i årsredovisningarna bör utvecklas så att det stämmer överens med kraven som ställs i systemlösningarna. ESV föreslår också att man tar fram tydligare riktlinjer för myndigheternas verksamhetsindelningar och att regeringen tydliggör de finansiella förutsättningarna i regleringsbreven.

ESV bedömer att förslagen på sikt kommer att leda till en effektivare styrning, budgetering och utfallsrapportering av den avgiftsbelagda verksamheten. Förslagen är dock inte utarbetade i detalj, utan bör ses som en utgångpunkt för fortsatt utvecklingsarbete.

Dela

Kontakt