Styrningen av Sida behöver utvecklas

2020-11-30 | Nyhet

I en rapport till regeringen föreslår Statskontoret och ESV att regeringen förtydligar Sidas uppdrag och uppgifter. Regeringens styrning bör bli mindre detaljerad och utformas så att målen som styr Sidas verksamhet renodlas och blir färre än i dag. Samtidigt behöver Sida stärka sitt arbete med lärande och uppföljning.

Statskontoret och ESV bedömer att regeringens styrning av Sida är verksamhetsanpassad, men omfattande, komplex och i vissa fall allt för detaljerad. Det gör att rollfördelningen mellan regeringen, Utrikesdepartementet och Sida blir otydlig, vilket försvårar Sidas möjligheter att genomföra och följa upp verksamheten. Styrningen leder också till att regeringen inte till fullo utnyttjar myndighetens kunskap och kompetens. Därutöver stödjer inte Sidas instruktion fullt ut de arbetssätt som beskrivs i bland annat Agenda 2030 och som myndigheten vill använda sig av.

Sidas interna styrning och uppföljning säkerställer i huvudsak ett ändamålsenligt och effektivt genomförande av verksamheten. Myndigheten behöver dock stärka sitt arbete med lärande och uppföljning.

Regeringen bör tydliggöra styrningen och rollfördelningen

Vi föreslår bland annat att regeringen uppdaterar Sidas instruktion genom att tydliggöra bredden på myndighetens uppdrag utifrån den förändrade inriktningen på biståndspolitiken. Regeringen bör samtidigt ta bort överlappande styrning i de strategier för internationellt biståndsarbete som styr Sida, samt föra över den styrning som avser myndighetens verksamhet från regeringens riktlinjer för strategierna till instruktionen.

Regeringen bör även tydliggöra riktlinjerna så att det framgår att målen i strategierna behöver renodlas, att antalet mål bör blir färre än i dag och att kraven på hur Sida ska genomföra strategierna minskar. Regeringen bör även tydligt motivera strategiernas inriktning och sina överväganden i framtagandet av strategierna.

Det skulle tydliggöra rollfördelningen mellan regeringen och myndigheten och skapa större handlingsutrymme för Sida att genomföra och följa upp verksamheten utifrån den kunskap och kompetens som finns på myndigheten.

Sida bör stärka sitt lärande och sin uppföljning

Vi föreslår att Sida bör stärka myndighetens lärande och uppföljning, bland annat genom att utveckla arbetet med förändringsteorier. Det skulle öka transparensen i Sidas val av insatser och ge en struktur för en systematisk tillämpning av evidens, utvärdering och annan analys i genomförandet av regeringens strategier.

Sida bör också se över hur myndighetens val av partner kan bli mer transparent och se över sitt interna regelverk så att det blir tydligare och ger dem som arbetar i verksamheten större utrymme att fatta egna beslut. Vi föreslår att Sida förenklar reglerna och förtydligar vilka krav som ska vara obligatoriska respektive valbara i planeringen och beredningen av myndighetens insatser.

Sida behöver också utveckla sin ekonomiska uppföljning och stärka sin förmåga att beskriva och analysera vad olika delar av verksamheten kostar.

Dela

Kontakt