Stort underskott i offentliga sparandet även 2021

2020-11-20 | Pressmeddelande

Ökad smittspridning gör att återhämtningen i ekonomin tillfälligt bromsar in. Trots det ökar BNP med 3,1 procent nästa år. Stora utgiftsökningar och skattesänkningar leder till att det blir ett stort underskott i det offentliga sparandet både 2020 och 2021. Underskottet uppgår till 192 miljarder kronor i år och 179 miljarder kronor nästa år. Det framgår av Ekonomistyrningsverkets nya prognos.

Efter en stark ökning i BNP under tredje kvartalet väntas nu den ökade smittspridningen och därmed ökade restriktioner leda till att återhämtningen tillfälligt stannar upp. Under våren tar dock återhämtningen ny fart och sammantaget ökar BNP nästa år med 3,1 procent. Arbetsmarknaden förblir dock svag och arbetslösheten bedöms öka till 9,3 procent 2021.

De åtgärder som har vidtagits för att motverka effekterna av coronapandemin gör att utgifterna ökar kraftigt i år. I kombination med minskade skatteintäkter leder det till ett underskott på 192 miljarder kronor i den offentliga sektorns finansiella sparande 2020. Nästa år sjunker utgifterna trots stora utgiftsökningar i budgetpropositionen för 2021. De ligger ändå kvar på en hög nivå vilket leder till att det blir ett stort underskott i sparandet även 2021.

– Regeringens och samarbetspartiernas återstartspaket bidrar till att öka tillväxten i ekonomin men det leder samtidigt till ett stort underskott i den offentliga sektorns finansiella sparande. Det blir därmed stort underskott både 2020 och 2021. Men det är motiverat under rådande pandemi, säger Ann Sofie Öberg, biträdande avdelningschef på ESV.

Den offentliga sektorns bruttoskuld (Maastrichtskulden) ökar till 40,5 procent av BNP i år. Nästa år stiger den ytterligare, till 41,1 procent. Den ligger därmed strax över det övre intervallet för skuldankaret, som är 40 procent av BNP.

Prognosen i siffror

  2019 2020 2021
BNP – procentuell utveckling
Fasta priser, kalenderkorrigerad
1,3 -3,9 3,1
Finansiellt sparande – miljarder kronor
Offentliga sektorn
26 -192 -179
Finansiellt sparande – procent av BNP
Offentliga sektorn
0,5 -3,9 -3,5
Strukturellt sparande – procent av potentiell BNP
Offentliga sektorn
-0,2 -1,6 -1,3
Budgetsaldo – miljarder kronor 112 -255 -86
Maastrichtskuld – procent av BNP 35,1 40,5 41,1

Mot bakgrund av att smittspridningen ökat snabbt de senaste dagarna och restriktionerna skärpts har risken ökat för att den ekonomiska utvecklingen blir svagare än i vår prognos. I ett alternativscenario beräknas effekterna på några centrala variabler om BNP-tillväxten halveras nästa år jämfört med vår nuvarande prognos. Den offentliga sektorns finansiella sparande försvagas med ungefär en procentenhet till -4,4 procent av BNP 2021 samtidigt som skuldkvoten beräknas öka till cirka 43 procent.

Webbsänd presentation

Bild från webbsändningen.Biträdande avdelningschef Ann-Sofie Öberg presenterar ESV:s prognos över statens budget och de offentliga finanserna (bilden är en länk till Youtube).

 

Dela

Kontakt