Staten ökar investeringarna i forskning och utveckling

2020-06-15 | Nyhet

Staten investerade 38,4 miljarder kronor i forskning och utveckling under 2019. Det är en ökning med 1,7 miljarder kronor jämfört med 2018. Det visar ESV:s redovisning av regeringsuppdraget att ta fram underlag för de investeringar för forskning och utveckling som staten ansvarar för.

Den absolut största delen, 36,5 miljarder kronor, av statens investeringar i forskning och utveckling hanterades av universitet och högskolor. Där ökade såväl den anslags-, avgifts- och bidragsfinansierade forskningen under 2019. På övriga myndigheter minskade dock forskningen något jämfört med 2018.

ESV:s underlag för 2019 beskriver de investeringar för forskning och utveckling som staten producerar enligt nationalräkenskapernas definition (som immateriell investering). ESV redovisar belopp och finansiering både i form av anslag och i form av externa medel. Utöver inomstatliga bidragsintäkter ingår även bidrag från bland annat EU, företag och icke vinstdrivande organisationer i det totala utfallet för statens forskning och utveckling för 2019.

Dela

Kontakt