Regeringen bör förändra den finansiella styrningen av Trafikverket

2020-12-17 | Nyhet

Regeringen bör förändra Trafikverkets anslagsstyrning, utveckla myndighetens investeringsplan och integrera den med den nationella planen för transportinfrastruktur. Det skulle förbättra riksdagens och regeringens förutsättningar att styra transportinfrastrukturen i förhållande till de transportpolitiska målen. Det föreslår Ekonomistyrningsverket (ESV) i en rapport till regeringen.

ESV ser brister i hur anslagsstyrningen av Trafikverkets förvaltningsutgifter, utveckling samt vidmakthållande av transportinfrastrukturen hänger samman med annan styrning av myndigheten. Det framgår av delrapporten i regeringsuppdraget om att göra en översyn av den finansiella styrningen av Trafikverket.

Regeringen bör renodla anslagen

I rapporten lämnar ESV ett antal förslag på hur regeringen kan renodla sin anslagsstyrning av Trafikverkets utgifter. Bland annat att ett anslag för forskning uppförs på statens budget där man samlar finansieringen av forskning inom transportinfrastruktur. Trafikverkets förvaltningsutgifter som inte är direkt hänförliga till investeringar eller vidmakthållande finansieras i stället via förvaltningsanslaget. ESV föreslår också att antalet anslagsposter minskar.

Investeringsplanen bör integreras med den nationella planen

ESV lämnar även förslag om Trafikverkets årliga underlag till regeringen om investeringar. Bland annat i form av att Trafikverkets investeringsplan utvecklas och integreras med den nationella planen för transportinfrastruktur, för att komplettera styrningen med anslag. Investeringsplanen bör även bli Trafikverkets årliga redovisning av det förväntade genomförandet av åtgärderna i den nationella planen.

Sammantaget anser ESV att dessa förslag förbättrar riksdagens och regeringens förutsättningar att styra transportinfrastrukturen i förhållande till de transportpolitiska målen.

Dela

Kontakt