Ovanligt stora brister i svenska hanteringen av EU-stöd

2020-03-13 | Pressmeddelande

Ekonomistyrningsverket (ESV) har avslutat sin årliga revision av hur ansvariga myndigheter hanterar de EU-medel man betalar ut till stödmottagare. Den svenska förvaltningen av EU-stöd fungerar bra överlag, men årets revision visar på större fel i hanteringen än tidigare år.

Myndigheternas räkenskaper för hanteringen av EU‑medel är tillförlitliga för de flesta programmen och det är få fel i utbetalningar till stödmottagarna. Det finns dock ett par tydliga undantag. För första gången under den aktuella programperioden har utbetalningarna inom två av de svenska programmen en felprocent över 2 procent, vilket är gränsen för när EU‑kommissionen bedömer att hanteringen inte är tillfredsställande.

– ESV har dessutom hittat betydande brister i Jordbruksverkets förvaltningssystem för att fånga upp felaktigheter i sin hantering av EU‑stöd, säger Ulrika Bergelv, avdelningschef på ESV. Vi ser brister i de små programmen för hav och fiske samt lokalt ledd utveckling. Jordbruksverket har även ett it-system som inte fungerar tillräckligt bra för att säkra myndighetens utbetalningar till och återkrav från mottagarna inom jordbrukarstöden. ESV har uppmärksammat problemet under flera år och det är allvarligt att det kvarstår.

– Även ESF‑rådets förvaltningssystem har påtagliga brister. Deras felaktiga utbetalningar rör inte så stora belopp sett till de totala EU-medlen som kommer till Sverige, men det har funnits betydande systematiska felaktigheter i hanteringen av de aktiviteter där myndigheten själv deltagit i arbetet genom upphandlade projekt, säger Ulrika Bergelv.

Alla ansvariga myndigheter ska årligen lämna sina räkenskaper för hanteringen av EU‑stöd och en så kallad förvaltningsförklaring som försäkrar och bekräftar att uppgifterna är rättvisande, fullständiga och korrekta. I år har ESV reserverat sig mot Jordbruksverkets redovisning av räkenskaperna och mot ESF‑rådets hantering.

Program med bristande hantering

Förvaltande myndighet Svenska ESF‑rådet

Förvaltande myndighet Jordbruksverket

Ansvarig myndighet och behörigt utbetalningsställe Jordbruksverket

Dela

Kontakt