Öppen remiss enkät om internrevision och intern styrning och kontroll

2020-09-22 | Nyhet

Nu kan du lämna synpunkter på enkätfrågorna som utgör underlaget till Ekonomistyrningsverkets (ESV:s) årliga redovisning till regeringen över den statliga internrevisionen och myndigheternas interna styrning och kontroll. Vi behöver era synpunkter senast den 12 oktober 2020.

Årets förslag till enkät består av 14  frågor om myndigheternas interna styrning och kontroll och internrevision, med en eller flera delfrågor. Frågorna gäller förhållandet under 2020 och handlar om hur myndigheterna följer bestämmelserna om internrevision och intern styrning och kontroll.

ESV skickar ut en webbenkät innan årsskiftet till de myndigheter som ska tillämpa internrevisionsförordningen (2006:1228). Frågorna ska besvaras den 7 januari 2021–15 februari 2021.

ESV tar gärna emot synpunkter på frågorna för 2021 senast den 12 oktober 2020. Svaren skickar du till registrator@esv.se.

Dela

Kontakt