Myndigheternas internrevision och interna styrning och kontroll är betryggande

2020-03-30 | Nyhet

I sin årliga uppföljning bedömer Ekonomistyrningsverket (ESV) att myndigheterna överlag har en betryggande intern styrning och kontroll och att den statliga internrevisionen fungerar bra. En kompletterande studie visar dock att myndigheternas revisionsplaner kan förbättras.

ESV har lämnat sin årliga redovisning över den statliga internrevisionen och myndigheternas interna styrning och kontroll. Utifrån myndigheternas redovisning bedömer ESV att myndighetsledningarna med få undantag har säkerställt en betryggande intern styrning och kontroll.

Nästan 85 procent av myndigheterna har inte redovisat några brister i årsredovisningarna för 2019. Drygt hälften av myndigheterna redovisar sina väsentliga risker och drygt en tredjedel redovisar hur riskerna hanteras. Nästan lika många lämnar information om myndighetens insatser för att upprätthålla en god intern miljö, och drygt en tredjedel lyfter fram sitt arbete med att förebygga korruption, otillbörlig påverkan, bedrägeri och andra oegentligheter i myndighetens redovisning. Nästan två tredjedelar av myndigheterna redovisar internrevisionens arbete som ett underlag för att bedöma den interna styrningen och kontrollen.

Internrevisionen har oförändrade resurser och samordnas sällan mellan myndigheter

I uppföljningen har ESV frågat om myndighetens internrevision är organisatoriskt samordnad med en annan myndighet och om en eller flera av internrevisionens granskningar har genomförts i samordning med annan myndighets internrevision. Av svaren framgår att både organisatorisk samordning och samordnade granskningar sällan förekommer.

Den statliga internrevisionens resurser håller sig relativt konstant mellan åren, och antalet årsarbetskrafter är i det närmaste oförändrat jämfört med 2018.

Myndigheterna utvärderar sin internrevision genom extern kvalitetssäkring i fortsatt hög omfattning.

Myndigheternas revisionsplaner kan förbättras

Under 2019 har ESV genomfört en studie på internrevisionsmyndigheternas revisionsplaner för 2018 och 2019 samt granskningsrapporterna för 2018. Syftet är att öka kunskapen om inriktningen på och innehållet i internrevisionsfunktionernas arbete. Studien visar att flest antal granskningar görs inom områdena ledning och verksamhetsstyrning samt myndighetsspecifika granskningar.

ESV har noterat några möjliga förbättringsområden utifrån genomgången av revisionsplanerna, bland annat för hur myndigheterna redovisar internrevisionens resurser, hur man prioriterar mellan granskningarna och när de ska genomföras.

Dela

Kontakt