Myndigheterna klarar de nya kraven på resultatredovisning i varierande omfattning

2020-05-28 | Nyhet

De nya kraven på resultatredovisning har fått genomslag i myndigheternas årsredovisningar för 2019, men i varierande omfattning. Flera myndigheter har klarat de flesta kraven medan andra inte uppfyller kraven i samma omfattning. Det konstaterar ESV i en rapport till regeringen.

Den 1 januari 2019 började ett antal regeländringar gälla för myndigheternas resultatredovisning. I ett regeringsuppdrag har ESV följt upp vilket genomslag de nya kraven har fått i ett urval av myndigheternas årsredovisningar.

Genomslag för krav att redovisa ärenden och styckkostnader

I sin rapport till regeringen konstaterar ESV att flera myndigheter har lämnat en resultatredovisning som motsvarar de nya kraven. Framför allt bestämmelsen om att redovisa ärenden och styckkostnader har fått visst genomslag. Nästan alla stora ärendehandläggande myndigheter redovisar både antal ärenden och styckkostnader. Små myndigheter med ärendehandläggning som huvudsaklig uppgift redovisar i regel antal ärenden men inte styckkostnader.

Men det är också flera myndigheter som inte når upp till de nya kraven. Det som ännu inte har fungerat fullt tillfredsställande är att det i vissa fall saknas

  • redovisade data till grund för bedömningar i förhållande till mål
  • tidsserier till effektorienterade data
  • analys av könsuppdelad statistik.

Arbetet med de nya reglerna fungerar bra överlag

ESV har också tittat på hur myndigheterna i urvalet har arbetat för att kunna redovisa enligt de nya kraven och kan konstatera att man överlag är nöjd med det nya regelverket. De flesta myndigheterna har inte behövt förändra sina interna förutsättningar för resultatredovisningen i någon större utsträckning, och anser att resultatredovisningarna har blivit bättre utan att det nämnvärt har påverkat vare sig arbetssätt eller resurser. Några av myndigheterna har dock en del utvecklingsarbete som väntar.

Dela

Kontakt