Kostnaderna för krisåtgärderna lägre än väntat

2020-09-16 | Pressmeddelande

BNP minskar med 4,4 procent i år. Fallet i BNP blir mindre än väntat och statens kostnader för krisåtgärderna blir lägre. Men det blir ändå ett stort underskott i den offentliga sektorns finansiella sparande på 204 miljarder kronor 2020. Maastrichtskulden ökar till 41 procent av BNP, vilket är strax över det övre intervallet för skuldankaret. Det framgår av Ekonomistyrningsverkets nya prognos.

Efter ett kraftigt fall under våren har aktiviteten i ekonomin nu vänt upp. BNP minskar ändå med 4,4 procent i år och arbetslösheten ökar med nära 2 procentenheter till 8,6 procent.

De åtgärder som har vidtagits för att motverka effekterna av coronapandemin gör att utgifterna ökar kraftigt i år. I kombination med minskade skatteintäkter leder det till ett underskott på 204 miljarder kronor i den offentliga sektorns finansiella sparande.

Den offentliga sektorns bruttoskuld (Maastrichtskulden) ökar inte lika mycket som väntat men beräknas ändå stiga till 41 procent av BNP i år. Den ligger därmed strax över det övre intervallet för skuldankaret som är 40 procent.

– Kostnaderna för krisåtgärderna blir inte lika stora som vi räknade med i juniprognosen och skatteintäkterna minskar inte lika mycket. Underskottet blir därmed inte lika stort i år. Det säger Ann Sofie Öberg, biträdande avdelningschef på ESV.

Nästa år fortsätter återhämtningen och BNP växer snabbt. Regeringens och samarbetspartiernas återstartspaket har inte beaktats i den ordinarie prognosen (se not under tabellen). Paketet bedöms dock höja BNP-tillväxten och sysselsättningen. Samtidigt beräknas paketet preliminärt öka underskottet i offentliga sektorns finansiella sparande med cirka 1,5 procentenheter, till drygt 3 procent av BNP nästa år. Skuldkvoten ligger därmed kvar på ungefär samma nivå som 2020.

Prognosen i siffror (inklusive återstartspaketet* inom parentes år 2021)

  2019 2020 2021
BNP – procentuell utveckling
Fasta priser, kalenderkorrigerad
1,3 -4,4 3,9 (4,3)
Finansiellt sparande – miljarder kronor
Offentliga sektorn
22 -204 -83 (-160)
Finansiellt sparande – procent av BNP
Offentliga sektorn
0,4 -4,2 -1,6 (-3,1)
Strukturellt sparande – procent av potentiell BNP
Offentliga sektorn
-0,3 -1,8 0,0 (-1,5)
Budgetsaldo – miljarder kronor 112 -249 6 (-70)
Maastrichtskuld – procent av BNP 35,2 40,9 39,2 (40,7)

*) Regeringens och samarbetspartiernas återstartspaket på drygt 100 miljarder kronor har inte beaktats i den ordinarie septemberprognosen som utgår från information som var tillgänglig till och med 3 september. Utifrån den information som finns tillgänglig i dag har ESV gjort en preliminär uppskattning av vilka effekter paketet kommer att få på BNP och den offentliga sektorns finanser. Den preliminära uppskattningen redovisas inom parentes för 2021.

Webbsänd presentation

Patrik Jonasson från webbsändningen

ESV:s utredare Patrik Jonasson och Lina Landström presenterar ESV:s prognos över statens budget och de offentliga finanserna (bilden är en länk till Youtube).

Dela

Kontakt