Fortsatt underskott i statens budget för juli

2020-08-27 | Pressmeddelande

Coronapandemin fortsätter att påverka statens budget negativt. Saldot i juli blev ett underskott på 34,4 miljarder kronor. Det är en skillnad på 62,7 miljarder kronor jämfört med juli 2019, då saldot visade ett överskott på 28,2 miljarder kronor. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

Diagram som visar utfallet för statens budget januari till december 2019 och januari till juli 2020.

De totala inkomsterna i statens budget blev 70,0 miljarder kronor i juli, vilket är 14,1 miljarder kronor (16,8 procent) lägre än i juli 2019. Coronapandemin har haft en fortsatt dämpande effekt på efterfrågan och sysselsättningen, vilket bidrog till lägre skatteinkomster i juli. Skatteinkomsterna minskade också till följd av de åtgärder som riksdagen har beslutat i syfte att motverka coronapandemins negativa finansiella effekter, såsom tillfälligt nedsatta socialavgifter. I juli minskade inkomsterna från socialavgifter och löneskatter med 8,2 miljarder kronor.

De totala utgifterna i statens budget uppgick i juli till 104,4 miljarder kronor, vilket är 48,6 miljarder kronor (86,9 procent) högre än i juli 2019. Ungefär hälften av ökningen är kopplad till åtgärder för att  mildra coronapandemins negativa effekter för företag och sysselsättning. Främst handlar det om allmänna bidrag till kommuner men även ersättning till företag för höga sjuklönekostnader samt omställningsstöd. I juli 2019 påverkades utgifterna i statens budget av att Riksbanken minskade sitt lån i Riksgäldskontoret med 22,8 miljarder kronor. Denna engångseffekt påverkar jämförelsen mellan åren.

För årets första sju månader visar saldot i statens budget ett underskott på 105,9 miljarder kronor. Det är en skillnad på 232,7 miljarder kronor jämfört med motsvarande period 2019, då saldot blev ett överskott på 126,8 miljarder kronor. Inkomsterna blev 68,7 miljarder kronor (10,6 procent) lägre i år och uppgår till 579,3 miljarder kronor, medan utgifterna blev 163,9 miljarder kronor (31,5 procent) högre och uppgår till 685,2 miljarder kronor. Under 2019 minskade lånet till Riksbanken med 40,9 miljarder kronor för perioden januari–juli, vilket påverkar jämförelsen mellan åren.

Nästa månadsutfall för statens budget publiceras klockan 09.00 den 29 september 2020.

Dela

Kontakt