Försvarsmyndigheterna har förbättrat sina ekonomiska underlag till regeringen

2020-11-11 | Nyhet

Ekonomistyrningsverket (ESV) har lämnat iakttagelser från regeringsuppdraget att stötta Försvarsmakten och Försvarets materielverk (FMV) med att utarbeta och utveckla de ekonomiska underlag de lämnar till regeringen. Myndigheterna har genomfört betydande förbättringar av underlagen men ESV har också iakttagit brister i hantering och styrning.

ESV konstaterar att Försvarsmakten och FMV har genomfört betydande förbättringar av sina ekonomiska underlag de senaste åren. Merparten av de brister som ESV har påpekat är åtgärdade. Myndigheterna har i flera fall även initierat ytterligare utvecklingsarbete i linje med de förslag som ESV lämnat.

Försvarspolitisk inriktning ställer nya krav på styrningen av försvarets infrastrukturförsörjning

ESV anser att det finns ett behov av att anpassa styrningen av försvarets infrastrukturförsörjning till de krav som den nya försvarspolitiken ställer. Det krävs investeringar i infrastruktur för att klara den ökade verksamhetsvolymen som den försvarspolitiska inriktningspropositionen föreslår. ESV kan dock konstatera att infrastrukturområdet inte har reformerats på samma sätt som materiel- och personalförsörjningen.

ESV rekommenderar att regeringen beslutar om åtgärder för att löpande kunna identifiera och omhänderta behov av justerad styrning. Därutöver rekommenderar ESV ett antal specifika åtgärder för att styrningen av infrastrukturförsörjningen ska samordnas med övrig styrning av det militära försvaret.

Myndigheterna behöver åtgärda ett antal brister inom materielförsörjningen

ESV redovisar ett antal kvarvarande brister inom materielförsörjningen som är av särskild betydelse att åtgärda, bland annat kopplat till prisutvecklingen och hanteringen av sannolika fördyringar. ESV rekommenderar att myndigheterna åtgärdar dessa brister inom ramen för arbetet med budgetunderlaget för 2022–2024.

ESV uppmärksammar även regeringen på hanteringen och redovisningen av Försvarets ägande vid industrin (FÄVI), det vill säga produktionsutrustning som staten anskaffar och äger men lånar ut till industrin. ESV rekommenderar att förslag till hantering och behov av justeringar av styrmodellen redovisas i Budgetunderlag för 2022–2024.

Regeringen bör förändra styrningen av åtgärder för vidmakthållande

ESV har också uppmärksammat det utvecklingsarbete som bedrivs inom ramen för anslagsstyrningen av åtgärder för vidmakthållande av Försvarsmaktens materiel. ESV rekommenderar att regeringen från 2021 finansierar vidmakthållande med en anslagspost i enlighet med hemställan från Försvarsmakten.

Dela

Kontakt