Förbättrat resultat i myndigheternas EA-värdering

2020-04-22 | Nyhet

EA-värderingen för 2019 är färdig och Ekonomistyrningsverket (ESV) konstaterar att myndigheterna fortsätter att följa de ekonomiadministrativa bestämmelserna väl. Fler myndigheter än förra året får högsta EA-värdet samtidigt som färre myndigheter får det lägsta koncernvärdet. ESV ser ändå en förbättringspotential inom vissa områden, som elektroniska beställningar.

Resultatet av ESV:s ekonomiadministrativa värdering för 2019 visar att 69 procent av myndigheterna har fått det högsta EA-värdet AA. Det är en ökning jämfört med både 2018 och 2017 då 62 procent av myndigheterna fick högsta värdet. Ingen myndighet har heller fått det lägsta myndighetsvärdet C, vilket är samma resultat som de senaste tre åren.

Färre myndigheter får lägsta koncernvärdet

Två myndigheter har fått koncernvärde C. Det är dock en minskning från föregående år då fyra myndigheter fick det lägsta koncernvärdet. Båda myndigheterna med koncernvärde C för 2019 har fått en revisionsberättelse med reservation från Riksrevisionen. Utöver frågan om revisionsberättelsen har en fråga till påverkats av samma fel, nämligen att myndigheterna ingått åtaganden mot beställningsbemyndigande för ett år längre än vad ramarna tillåtit.

Det sammantagna resultatet för koncernfrågan om beställningsbemyndigande har däremot förbättrats för 2019, jämfört med det relativt låga resultaten tidigare år.

Omlokalisering har inte påverkat EA-värdet

En av myndigheterna som har fått koncernvärde C var undantagen från EA-värderingen för 2018, på grund av en omlokalisering av myndigheten som regeringen beslutat om. Ytterligare fyra myndigheter var undantagna 2018 av samma skäl. Tre av dessa myndigheter har fått EA-värde AA för 2019 och en har fått BB. ESV kan alltså inte konstatera någon generell försämring av regelefterlevnaden för de omlokaliserade myndigheterna.

Förbättringspotential inom två områden

EA-värderingen visar att myndigheterna behöver bli bättre på elektroniska beställningar. Flera myndigheter har lämnat kommentarer som visar att de gör en generös bedömning av sin egen tillämpning inom området. De svarar alltså ja på frågan trots att de sannolikt inte följer regelverket fullt ut.

Liksom förra året har ESV noterat brister i EA-värderingen för 2019 som visar att det finns skäl att se över regeln om att en låneram för anläggningstillgångar i myndighetens verksamhet gäller vid varje given tidpunkt. ESV har för avsikt att utreda en regeländring under 2020.

Riksgäldskontoret har påverkat myndigheternas regelefterlevnad

Det har förekommit felaktiga uppgifter från Riksgäldskontoret och problem med samma myndighets system. Det har påverkat myndigheternas möjlighet att följa reglerna som mäts i frågan om betalningsavstämningar. Det ligger dock inte inom ramen för EA-värderingen att bedöma eller utreda de problem som myndigheterna haft i relation till Riksgäldskontoret.

Dela

Kontakt